Misja, wizja, cele strategiczne

W celu minimalizacji ryzyka i maksymalizacji stóp zwrotu Grupa TAURON planuje zdywersyfikować portfel wytwórczy, odpowiednio dobierając poszczególne technologie oraz wypracować efektywną politykę zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń dostaw energii. 

Misją Grupy TAURON jest zapewnienie energii klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy, natomiast wizja Grupy zakłada przynależność do grupy wiodących firm energetycznych w regionie. Nadrzędnym celem strategicznym pozostaje ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Realizacja powyższego celu mierzona jest na bazie podstawowych wskaźników budowy wartości, tj.: przyrostu EBITDA i poziomu ROIC.

W najbliższych latach TAURON zamierza koncentrować się na wzroście w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Ponadto spółka skupi się na dywersyfikacji portfela wytwórczego, poprawie efektywności oraz budowaniu efektywnej organizacji. Priorytetem pozostanie też dyscyplina kosztowa, co pozwoli przygotować się na ewentualny niekorzystny scenariusz rozwoju ścieżek cenowych.

W celu minimalizacji ryzyka i maksymalizacji stóp zwrotu Grupa TAURON planuje zdywersyfikować portfel wytwórczy, odpowiednio dobierając poszczególne technologie oraz wypracować efektywną politykę zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń dostaw energii. Polityka ta umożliwi ograniczenie zmienności wyniku finansowego Grupy.

W obszarach Wytwarzanie, Ciepło i OZE Grupa TAURON planuje odbudowę i wzrost zainstalowanych mocy wytwórczych do poziomu około 6,15 GW w 2023 r., z aktualnie posiadanych 5,4 GW. Wzrost związany będzie z uruchomieniem nowych wysokosprawnych bloków energetycznych węglowych i gazowych oraz farm wiatrowych. W dalszej perspektywie planowane jest posiadanie w miksie wytwórczym energii z elektrowni jądrowej poprzez zaangażowanie Grupy w budowę takiej jednostki wspólnie z partnerami strategicznymi. Ważnymi obszarami wzrostu są również Obszary Dystrybucja i Sprzedaż.

obraz

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w latach 2014-2023 wyniosą ok. 37 mld zł.

W ramach planowanych inwestycji celem jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie około 2200 MW, w tym w szczególności:
  • 1030 MW w technologii opartej o węgiel kamienny (910 MW w Elektrowni Jaworzno III, moce w kogeneracji: 55 MW w Zakładzie Wytwarzania Nowa, 65 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy),
  • około 675 MW w technologii gazowej (225 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola i około 450 MW w Elektrowni Łagisza),
  • około 500 MW w energetyce wiatrowej.

Zgodnie z założeniami w 2023 r. Grupa będzie dysponować źródłami wiatrowymi o łącznej mocy ok. 700 MW, co pozwoli osiągnąć cel Grupy w nowych odnawialnych źródłach energii na poziomie 800 MW (łącznie z biomasą). Inwestycje w kolejne farmy wiatrowe uwarunkowane są rozwiązaniami w zakresie wsparcia w docelowej formule ustawy o odnawialnych źródłach energii i będą finansowane poza bilansem Grupy.

W 2014 r. 92 proc. zainstalowanych w Grupie mocy wytwórczych przypada na technologie węglowe. W 2023 r. ich udział spadnie do ok. 74 proc., w tym 25 proc. przypadać będzie na nowoczesne, wysokosprawne bloki węglowe. Udział technologii niskoemisyjnych, tj. gazowej, wiatrowej, wodnej, biomasowej, wyniesie ok. 26 proc.

Łączne nakłady inwestycyjne w Obszarze Dystrybucji wyniosą ok. 21,1 mld zł, w tym głównie na przyłączenia nowych odbiorców i źródeł oraz związaną z tym budowę sieci oraz modernizację i odtworzenie istniejącego majątku.

obraz

Aktualizacja Strategii Korporacyjnej TAURON Polska Energia [PDF 958KB]