Realizacja strategii w 2013 r.

Założone cele związane z poprawą efektywności kosztowej zostały osiągnięte głównie poprzez prowadzone programy restrukturyzacji w obszarach: Wytwarzanie, Ciepło i Dystrybucja.

Kluczowym kierunkiem Strategii Korporacyjnej stała się koncentracja na wzroście w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji oraz dywersyfikacja portfela wytwórczego. Podtrzymany został cel dalszej poprawy efektywności działania Grupy oraz budowania efektywnej organizacji. Realizacja Strategii Korporacyjnej w 2013 r. pozwoliła na wykonanie założonego na ten rok poziomu EBITDA oraz wskaźnika ROIC w wysokości ok. 8 proc.

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r. zakończono budowę farm wiatrowych Wicko (40 MW) oraz Marszewo (82 MW). Obecnie Grupa TAURON dysponuje 183 MW mocy zainstalowanej w źródłach wiatrowych.

W minionym roku uzyskano koncesję na produkcję energii elektrycznej w jednostkach biomasowych w Elektrowni Jaworzno III (50 MW), Zakładzie Wytwarzania Tychy (40 MW) oraz Elektrowni Stalowa Wola (20 MW). Istotnym wydarzeniem było również  oddanie do eksploatacji bloku ciepłowniczego o mocy 50 MWe/106 MWt w ZEC Bielsko-Biała. Rozpoczęto budowę turbogeneratora upustowo-kondensacyjnego o mocy 50 MW w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa). Kontynuowane były również prace przy budowie bloku gazowo-parowego o mocy 449 MWe w Elektrociepłowni Stalowa Wola oraz przy budowie nowego bloku o mocy 50 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy.

Ponadto trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego o mocy 413 MWe w Elektrowni Łagisza. W kwietniu 2014 r. TAURON  podpisał z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa kontrakt na budowę nowego bloku energetycznego o mocy ok. 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Istotnym elementem realizacji strategii jest również udział Grupy w projekcie przygotowania i budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Założone cele związane z poprawą efektywności kosztowej zostały osiągnięte głównie poprzez prowadzone programy restrukturyzacji w obszarach: Wytwarzanie, Ciepło i Dystrybucja. Grupa Kapitałowa TAURON podejmowała działania mające na celu podniesienie efektywności organizacyjnej, kontynuując budowę docelowego modelu biznesowego i integrując poszczególne spółki. Zintegrowano Obszar Obsługa Klienta, natomiast w Obszarze Ciepło zrealizowano ostatni etap budowy tego Obszaru, obejmujący wniesienie ZEC Bielsko-Biała w struktury TAURON Ciepło.

Docelowa struktura Grupy TAURON

Docelowy model struktury Grupy TAURON, który został określony w Strategii Korporacyjnej, zakłada utworzenie jednej wiodącej spółki w każdym Obszarze Biznesowym. Model ten umożliwia jednocześnie funkcjonowanie spółek powstałych lub nabytych na potrzeby aliansów strategicznych, działalności na rynkach zagranicznych, realizacji celów biznesowych oraz projektów inwestycyjnych. Ma to pozwolić na optymalizację funkcjonowania podmiotów wzdłuż całego łańcucha wartości w celu maksymalizacji marży generowanej w całej Grupie Kapitałowej TAURON.

Rys. Łańcuch wartości w Grupie TAURON

Główne cele Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON:

Główne cele Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON

Cele strategiczne Grupy TAURON 

I. Wzrost w najbardziej atrakcyjnych obszarach działalności

Wzrost skoncentrowany będzie w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Ze względu na potrzeby odbudowy mocy wytwórczych i związane z tym wysokie nakłady inwestycyjne, priorytetem dla Grupy TAURON są inwestycje w aktywa wytwórcze (i potencjalne okazje akwizycyjne w tym zakresie) na rynku krajowym.

W obszarach Wytwarzanie, Ciepło i Odnawialne Źródła Energii Grupa TAURON planuje odbudowę i wzrost zainstalowanych mocy wytwórczych do poziomu około 6,15 GW w 2023 r., z aktualnie posiadanych 5,4 GW. Wzrost związany będzie z uruchomieniem nowych wysokosprawnych bloków energetycznych węglowych i gazowych oraz farm wiatrowych. W dalszej perspektywie planowane jest posiadanie w miksie wytwórczym energii z elektrowni jądrowej poprzez zaangażowanie Grupy w budowę takiej jednostki wspólnie z partnerami strategicznymi.

obraz

II. Efektywność operacyjna i inwestycyjna na poziomie najlepszych praktyk

Strategia przewiduje dalszą realizację synergii związaną z integracją spółek Grupy TAURON. Trwa kolejny etap restrukturyzacji poprzez poprawę procesów zarządczych oraz integrację funkcji wsparcia. Realizowane działania związane z poprawą efektywności operacyjnej i inwestycyjnej przygotowują Grupę TAURON do funkcjonowania przy zmiennych warunkach rynkowych, a w szczególności przy dużej zmienności cen paliw, energii i uprawnień do emisji.

W styczniu 2013 r. Zarząd TAURON przyjął Program poprawy efektywności kosztów operacyjnych w Grupie TAURON na lata 2013-2015, który został opracowany z uwzględnieniem celu, jakim jest zapewnienie wzrostu wartości Grupy TAURON. Przygotowano projekty konsolidacyjne i restrukturyzacyjne, których realizacja przyniesie obniżenie kosztów na poziomie ok. 864 mln zł w latach 2013-2015. Oszczędności uzyskane w 2013 r. wyniosły 320 mln zł. Grupa Kapitałowa TAURON spodziewa się obniżenia kosztów operacyjnych w większości obszarów - największy udział przypada na Obszar Dystrybucja i Obszar Wytwarzanie.

Założenia programu poprawy efektywności na lata 2013-2015

obraz

III. Zarządzanie ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne

W celu optymalizacji ryzyk rynkowych i regulacyjnych oraz mając na uwadze maksymalizację stóp zwrotu, Grupa TAURON dywersyfikuje portfel wytwórczy, odpowiednio dobierając poszczególne rodzaje technologii oraz wypracowuje efektywną politykę zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń dostaw energii. Polityka ta umożliwi ograniczenie zmienności wyniku w Grupie TAURON poprzez zarządzanie portfelem aktywów i kontrolę limitów ryzyka.

W 2013 r. odnotowano zmianę struktury mocy wytwórczych. Udział zainstalowanej w Grupie TAURON mocy przypadającej na technologie węglowe zmniejszył się z 98 proc. do 92 proc., na rzecz zwiększenia mocy źródeł odnawialnych (biomasa i wiatr).

Efektywna strategia zabezpieczeń obejmie całość działań w łańcuchu wartości Grupy TAURON, począwszy od zabezpieczenia zakładanego wolumenu dostaw paliwa z posiadanych źródeł, a skończywszy na pokryciu określonego wolumenu energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom końcowym z własnych jednostek wytwórczych. Prowadzona polityka zagwarantuje bezpieczne funkcjonowanie posiadanych aktywów w Obszarze Wytwarzanie poprzez zapewnianie dostaw paliwa i utrzymywanie jego ceny na akceptowalnym poziomie.

W 2013 r. spółka kontynuowała działalność w zakresie promowania i rozwoju strategicznych technologii energetycznych oraz przygotowania rozwoju energetyki jądrowej. W tym zakresie miały miejsce działania związane z zaangażowaniem spółki w prace o charakterze badawczo-rozwojowym, dofinansowane zarówno ze źródeł krajowych, jak i międzynarodowych. W ramach zadań badawczych w Grupie TAURON trwały prace mające na celu między innymi wykonanie instalacji pilotowej wychwytywania CO2 oraz przeprowadzenie badań na obiektach należących do TAURON Wytwarzanie. Rozpoczęto m.in. projekt dotyczący badania wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych oraz w zakresie zgazowania węgla i spalania tlenowego.

obraz

IV. Budowa efektywnej organizacji

Budowa efektywnej organizacji związana jest ze wzrostem kompetencji pracowników, wdrażaniem zarządzania przez cele, poprawą wydajności pracy oraz zadowolenia klientów Grupy TAURON.

Działania przeprowadzone w 2013 r. obejmowały kontynuację wdrożenia docelowego modelu biznesowego, struktury organizacyjnej oraz dokończenie integracji funkcji ogólnokorporacyjnych. W Obszarach Sprzedaż i Obsługa Klienta prowadzono liczne działania zmierzające do poprawy jakości i wzrostu poziomu zadowolenia klientów. Kontynuowano ujednolicanie punktów obsługi klienta, prowadzono centralizację systemów billingowych, zakończono budowę i rozwój kanału sprzedaży e-commerce. W dalszym ciągu prowadzono centralizację obsługi procesów finansowo-księgowych oraz obsługi informatycznej. Realizowane działania przyczynią się do wdrożenia zaktualizowanej Strategii Korporacyjnej w pełnym łańcuchu wartości oraz do wzmocnienia pozycji Grupy TAURON wśród wiodących firm energetycznych w regionie.

obraz