12.3. Koszty świadczeń pracowniczych

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Wynagrodzenia (2 013 486) (1 979 946)
Koszty ubezpieczeń społecznych (400 116) (399 196)
Nagrody jubileuszowe (26 714) (141 163)
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (60 125) (66 020)
Koszty świadczeń po okresie zatrudnienia, w tym: (62 065) (78 200)
Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne (8 810) (3 498)
Deputaty węglowe i taryfa energetyczna (1 829) (6 764)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 835 (516)
Koszty pracowniczych programów emerytalnych (55 261) (67 422)
Program dobrowolnych odejść (36 101) (164 234)
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych (69 694) (101 441)
Koszty świadczeń pracowniczych, w tym: (2 668 301) (2 930 200)
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży (1 673 918) (1 901 423)
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży (242 707) (247 095)
Zmiana stanu produktów (184 226) (155 751)
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu (360 811) (435 206)
Pozycje ujęte w koszcie wytworzenia świadczeń na potrzeby własne (206 639) (190 725)