12.4. Koszty amortyzacji oraz odpisy aktualizujące

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży: (1 912 652) (1 507 348)
Amortyzacja środków trwałych (1 602 453) (1 559 568)
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe (266 822) (14 790)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (29 245) (28 871)
Odpis aktualizujący aktywa niematerialne (14 132) 95 881
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży: (27 801) (16 967)
Amortyzacja środków trwałych (15 315) (20 089)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (12 486) (7 278)
Odpis aktualizujący aktywa niematerialne - 10 400
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu: (52 222) (56 326)
Amortyzacja środków trwałych (25 067) (30 405)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (27 155) (25 921)
Pozycje ujęte w koszcie wytworzenia świadczeń na własne potrzeby: (15 697) (14 364)
Amortyzacja środków trwałych (15 388) (13 884)
Amortyzacja aktywów niematerialnych (309) (480)
Razem amortyzacja i odpisy aktualizujące (2 008 372) (1 595 005)