12.6. Pozostałe koszty operacyjne

 Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Utworzenie rezerw na bezumowne korzystanie z nieruchomości (39 263)  (43 068) 
Utworzenie pozostałych rezerw bilansowych (27 129)  (8 867) 
Strata ze zbycia środków trwałych / aktywów niematerialnych (5 274)  (14 763) 
Koszty szkód elektrycznych i innych w majątku trwałym (10 779)  (10 124) 
Koszty działalności socjalnej (2 048)  (4 647) 
Koszty sądowe, egzekucyjne, procesowe (6 602)  (7 015) 
Kary, grzywny, odszkodowania (3 998)  (4 038) 
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość pozostałych aktywów (6 483)  (10 745) 
Pracownicy oddelegowani (4 142)  (3 508) 
Darowizny (2 131)  (4 181) 
Składki na rzecz organizacji (2 252)  (2 350) 
Odpisanie zaniechanych inwestycji i produkcji oraz likwidowanych materiałów (7 297)  (12 487) 
Koszty akcji ratowniczej (3 414)  -  
Korekta podatku od nieruchomości za lata poprzednie (1 134)  (1 116) 
Pozostałe (13 177)  (10 749) 
Razem pozostałe koszty operacyjne  (135 123)  (137 658)