12.5. Pozostałe przychody operacyjne

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Otrzymane lub należne kary, grzywny, odszkodowania 51 517 35 640
Rozwiązanie rezerw na bezumowne korzystanie z nieruchomości 8 297 12 777
Rozwiązanie pozostałych rezerw bilansowych 6 077 16 900
Dotacje oraz przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych od dotacji do lub nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 20 998 17 762
Spadek szacunków rezerw dla obecnych emerytów i rencistów w związku ze zmianą zasad wypłaty świadczeń 17 326 -
Rozwiązanie pozostałych odpisów aktualizujących wartość pozostałych aktywów 2 107 10 912
Otrzymane lub należne zwroty kosztów sądowych, egzekucyjnych i procesowych 3 674 4 371
Przedawnione/ umorzone zobowiązania 2 886 648
Pozostałe 14 554 19 891
Razem pozostałe przychody operacyjne 127 436 118 901