13.1. Obciążenia podatkowe

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco:

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Bieżący podatek dochodowy (397 641) (343 950)
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (401 918) (340 974)
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 4 277 (2 976)
Odroczony podatek dochodowy 60 505 (52 828)
Podatek dochodowy wykazywany w wyniku finansowym (337 136) (396 778)
Podatek dochodowy dotyczący pozostałych całkowitych dochodów (10 495) 77 693