13.3. Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji:

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
- od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 2 092 388 1 969 174
- od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 22 051 14 063
- z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 36 847 57 327
- z tytułu ujęcia szacowanych przychodów ze sprzedaży usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej 40 294 7 347
- od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 29 688 48 181
- z tytułu rekompensaty za rozwiązanie kontraktów długoterminowych - 101 499
- pozostałe 16 469 24 874
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 2 237 737 2 222 465
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
- od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 69 083 47 969
- od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością zapasów 2 748 24 101
- nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 67 401 72 319
- od rezerw bilansowych 672 754 596 808
- od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 29 594 23 700
- od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych 6 739 3 864
- od wyceny instrumentów zabezpieczających 30 354 36 227
- z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania kosztu sprzedaży produktów i usług 35 149 20 972
- pozostałe naliczone koszty 17 647 17 763
- straty podatkowe - 352
- z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodów ze sprzedaży praw do emisji zanieczyszczeń - 21 772
- pozostałe 13 250 13 066
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 944 719 878 913
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 46 039 24 135
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego (1 339 057) (1 367 687)

Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwy na podatek odroczony na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową, która została szerzej opisana w nocie 9.25 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały skompensowane ze względu na fakt, iż poczynając od dnia 1 stycznia 2012 roku spółki te składają wspólną deklarację podatkową.

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Bilans otwarcia 2 222 465 2 159 916
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 15 079 62 535
pozostałe zmiany 193 14
Bilans zamknięcia 2 237 737 2 222 465

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Bilans otwarcia 878 913 806 182
korekty BO - (14 611)
Bilans otwarcia po korektach 878 913 791 571
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 75 584 9 707
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi dochodami (10 495) 77 693
pozostałe zmiany 717 (58)
Bilans zamknięcia 944 719 878 913