17. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.         

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 roku z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jako wspólne przedsięwzięcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym została ujęta metodą praw własności. TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział w kapitale spółki w wysokości 49,89% i w organie stanowiącym na poziomie 49,90% wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku wystąpiły następujące zmiany w zakresie  zawartych w dniu 20 czerwca 2012 roku pomiędzy PGNiG S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. dwóch umów pożyczki, których celem było spełnienie warunków koniecznych do udzielenia finansowania Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny:

  • Spółka przekazała środki z tytułu pożyczki podporządkowanej w łącznej kwocie 62 000 tysięcy złotych, przez co na dzień bilansowy łączna wartość przekazanych środków z tytułu tej pożyczki osiągnęła zgodnie z postanowieniami umownymi maksymalną możliwą wartość i wynosiła 177 000 tysięcy złotych. Spółka naliczyła odsetki należne z tytułu pożyczki w kwocie 12 310 tysięcy  złotych. Całkowita spłata pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić nie później niż do końca 2032 roku;
  • Spółka przekazała środki z tytułu pożyczki VAT w łącznej kwocie 46 800 tysięcy złotych. Do dnia bilansowego Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. spłaciła całość środków z tytułu otrzymanej pożyczki.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa zaprezentowała przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. jedynie w stopniu odzwierciedlającym udziały niepowiązanych inwestorów we wspólnym przedsięwzięciu.

Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o.

W dniu 5 września 2012 roku spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. Spółka ta została powołana w celu kompleksowej realizacji inwestycji, która obejmować będzie przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy ok. 850 MWe na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Blachownia.

TAURON Wytwarzanie S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. objęły po 50% udziałów w kapitale zakładowym Elektrowni Blachownia Nowa Sp. z o.o., który w dniu zawiązania spółki wyniósł 65 152 tysiące złotych. Udziały w spółce są równe i niepodzielne.

Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. jako wspólne przedsięwzięcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym została ujęta metodą praw własności. TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział w kapitale spółki w wysokości 49,89% i w organie stanowiącym na poziomie 49,90% wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A.

W dniu 30 grudnia 2013 roku TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w spółce Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. Przyczyną zawieszenia jest bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu skutkująca wzrostem ryzyka inwestycyjnego i powstałą w związku z tym potrzebą weryfikacji i optymalizacji projektu.  Strony zobowiązały się do zapewnienia dalszego funkcjonowania spółki Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o. o., zabezpieczenia dotychczasowych rezultatów projektu, w szczególności zapewnienia aktualności posiadanej dokumentacji oraz  ciągłego monitorowania rynku energii i otoczenia regulacyjnego, pod kątem możliwie szybkiego wznowienia realizacji projektu.  Strony porozumienia postanowiły, że decyzja o wznowieniu realizacji projektu zapadnie w drodze odrębnego porozumienia, które zgodnie z przewidywaniami stron powinno zostać podpisane do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku prezentuje poniższa nota:

Stan na
31 grudnia 2013
Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
Elektrownia
Blachownia Nowa 
Sp. z o.o.
Aktywa trwałe (długoterminowe) 756 165 728 455 27 710
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 46 212 9 588 36 624
Zobowiązania długoterminowe (-) (697 185) (697 185) -
Zobowiązania krótkoterminowe (-) (3 267) (3 203) (64)
Razem aktywa netto 101 925 37 655 64 270
Udział w aktywach netto 50 850 18 786 32 064
Eliminacja transakcji ze spółkami Grupy (6 452) (6 452) -
Udziały i akcje we wspólnym przedsięwzięciu 44 398 12 334 32 064
Udział w przychodach wspólnego przedsięwzięcia 650 110 540
Udział w zysku (stracie) wspólnego
przedsięwzięcia
(2 709) (2 383) (326)

Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku prezentuje poniższa nota:

Stan na
31 grudnia 2012
Elektrociepłownia
Stalowa Wola S.A.
Elektrownia
Blachownia Nowa
Sp. z o.o.
Aktywa trwałe (długoterminowe) 354 710 326 993 27 717
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 55 255 16 473 38 782
Zobowiązania długoterminowe (-) (236 147) (236 147) -
Zobowiązania krótkoterminowe (-) (66 400) (64 862) (1 538)
Razem aktywa netto 107 418 42 457 64 961
Udział w aktywach netto 53 559 21 169 32 390
Eliminacja transakcji ze spółkami Grupy (1 573) (1 573) -
Udziały i akcje we wspólnym przedsięwzięciu 51 986 19 596 32 390
Udział w przychodach wspólnego przedsięwzięcia 447 171 276
Udział w zysku (stracie) wspólnego
przedsięwzięcia
(1 734) (1 548) (186)