20. Krótkoterminowe aktywa niematerialne

Rok zakończony 31 grudnia 2013 roku

Świadectwa pochodzenia energiiPrawa do emisji gazów cieplarnianychKrótkoterminowe aktywa niematerialne razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 649 473 61 626 711 099
Zakup bezpośredni 613 145 173 566 786 711
Wytworzenie we własnym zakresie 168 419 - 168 419
Umorzenie (888 413) (70 269) (958 682)
Sprzedaż (8 354) - (8 354)
Reklasyfikacja 161 157 296 200 457 357
Bilans zamknięcia 695 427 461 123 1 156 550
ODPISY AKTUALIZUJĄCE
Bilans otwarcia - - -
Bilans zamknięcia - - -
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 649 473 61 626 711 099
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 695 427 461 123 1 156 550

Rok zakończony 31 grudnia 2012 roku

Świadectwa pochodzenia energiiPrawa do emisji gazów cieplarnianychKrótkoterminowe aktywa niematerialne razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 774 942 187 126 962 068
Zakup bezpośredni 817 189 94 102 911 291
Wytworzenie we własnym zakresie 116 632 - 116 632
Umorzenie (1 058 226) (221 208) (1 279 434)
Pozostałe zmiany (1 064) 1 606 542
Bilans zamknięcia 649 473 61 626 711 099
ODPISY AKTUALIZUJĄCE
Bilans otwarcia (91 114) - (91 114)
Zwiększenie odpisów aktualizujących - - -
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 91 114 - 91 114
Bilans zamknięcia - - -
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 683 828 187 126 870 954
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 649 473 61 626 711 099