25. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Elektrownia Halemba w Rudzie Śląskiej 17 973 17 628
Ośrodki wypoczynkowo-szkoleniowe 6 929 6 929
Ciepłownia Zawodzie w Częstochowie 2 709 2 709
Nieruchomości gruntowe, prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz budynki i budowle 4 860 8 949
Pozostałe 570 -
Razem aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, w tym: 33 041 36 215
Aktywa niematerialne 19 440 18 808
Rzeczowe aktywa trwałe 13 601 17 407

Decyzja o sprzedaży całości majątku Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej została podjęta w 2012 roku w związku z zaprzestaniem produkcji w elektrowni. W zakresie sprzedaży aktywów Elektrowni Halemba został przeprowadzony przetarg. Na podstawie otrzymanych ofert dokonano wyboru nabywcy. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem gwarancji finansowych i decyzji o przeniesieniu zobowiązań środowiskowych na nabywcę aktywów byłej Elektrowni Halemba. Grupa przewiduje, że zakończą się one w pierwszym półroczu 2014 roku.

W roku 2013 sprzedana została nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo administracyjnym w Dąbrowie Górniczej o wartości bilansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku 5 172 tysiące złotych.