27.3. Kapitał zapasowy

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku nastąpił wzrost kapitału zapasowego o kwotę 1 084 678 tysięcy złotych, co wynika z podjętej w dniu 16 maja 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominującej uchwały o podziale wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2012.