27.4. Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy

W zakresie kwoty zysków zatrzymanych/niepokrytych strat podziałowi podlega kwota  1 691 667 tysięcy złotych stanowiąca niepodzielony do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego wynik Spółki za rok 2013 i lata ubiegłe, co zostało szerzej opisane w nocie 29.3 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Podziałowi nie podlegają kwoty wyniku z lat ubiegłych powstałe w wyniku rozliczenia połączenia z jednostkami zależnymi, jak również zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia ujmowane poprzez pozostałe całkowite dochody.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.