30. Połączenia jednostek i nabycie udziałów niekontrolujących

Podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A.

W dniu 2 stycznia 2013 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A. przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, który polegał na przeniesieniu wydzielonych składników majątku, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału EC Katowice, na spółkę TAURON Ciepło S.A.

W związku z podziałem, w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. został obniżony kapitał zakładowy z kwoty 1 658 793 tysiące złotych do kwoty 1 554 189 tysięcy złotych, natomiast w spółce TAURON Ciepło S.A. został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 865 937 tysięcy złotych do kwoty 1 238 077 tysięcy złotych.

W wyniku podziału zmniejszył się udział TAURON Polska Energia S.A. w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. do 99,70 % (w kapitale zakładowym) i 99,77 % (w głosach na Walnym Zgromadzeniu), natomiast wzrósł udział TAURON Polska Energia S.A. w spółce TAURON Ciepło S.A. do 91,79 % (w kapitale zakładowym) i 92,41 % (w głosach na Walnym Zgromadzeniu).

W konsekwencji podziału spółki nastąpił spadek udziałów niekontrolujących o 1 672 tysiące złotych i jednoczesny wzrost zysków zatrzymanych o tę samą kwotę.

Połączenie spółki TAURON Polska Energia S.A.  ze spółką PKE Broker Sp. z o.o.

W dniu 2 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS połączenia TAURON Polska Energia S.A. (spółka przejmująca) ze spółką PKE Broker Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło w trybie ar. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiadała 100% udział w kapitale zakładowym spółki przejmowanej połączenie odbyło się na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmowanej oraz na podstawie art. 516 § 6 KSH w tzw. trybie uproszczonym, bez poddawania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta.

Połączenie spółki TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ze spółką TAURON Obsługa Klienta GZE Sp. z o.o.

W dniu 31 stycznia 2013 roku nastąpiła rejestracja połączenia spółek TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmująca) i TAURON Obsługa Klienta GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (spółka przejmowana).

W związku z połączeniem nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. z kwoty 2 718 tysięcy złotych do kwoty 4 920 tysięcy złotych, tj. o kwotę 2 202 tysiące złotych. W konsekwencji na dzień 31 grudnia 2013 roku TAURON Polska Energia S.A. posiada jedynie udziały w przejmującej jednostce – TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.

Połączenie TAURON Serwis GZE Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Usług Elektroenergetycznych S.A.

W dniu 2 kwietnia 2013 roku zostało zarejestrowane połączenie spółek TAURON Serwis GZE Sp. z o.o.  (spółka przejmowana) oraz Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych S.A. (spółka przejmująca) oraz jednocześnie zmianie uległa firma spółki przejmującej na TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1  Kodeksu Spółek Handlowych w drodze przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na przejmującą.

Odkup udziałów niekontrolujących

W wyniku kontynuowanych w Grupie TAURON procesów przymusowego odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. i TAURON Dystrybucja S.A. wartość udziałów niekontrolujących uległa zmniejszeniu o 2 083 tysiące złotych, natomiast zyski zatrzymane zostały zwiększone o 71 tysięcy złotych.

Nabycie udziałów niekontrolujących

W dniu 20 grudnia 2013 roku jednostka dominująca na podstawie umowy zawartej z Gminą Dąbrowa Górnicza stała się właścicielem 5 327 271 290 akcji spółki zależnej TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach, stanowiących ok. 4,3 % udziału w kapitale zakładowym nabywanej spółki za kwotę 35 000 tysięcy złotych. W wyniku powyższej transakcji wartość udziałów niekontrolujących uległa zmniejszeniu o 55 772 tysiące złotych, natomiast zyski zatrzymane zostały zwiększone o 20 772 tysiące złotych.