31. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Kredyty i pożyczki 1 484 643 1 208 038
Wyemitowane obligacje 4 300 522 4 301 834
Razem 5 785 165 5 509 872
Krótkoterminowe 284 633 286 990
Długoterminowe 5 500 532 5 222 882