31.1. Kredyty i pożyczki

Zaciągnięte kredyty i pożyczki według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku przedstawiają poniższe tabele.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Wartość kredytów, pożyczek na dzień bilansowyZ tego o terminie spłaty przypadającym w terminie
(od dnia bilansowego):
WALUTA KREDYTUSTOPA OPROCENTOWANIAw waluciew złotychponiżej 3 miesięcyod 3 do 12 miesięcyod 1 roku do
2 lat
od 2 lat do 3 latod 3 lat do 5 latpowyżej
5 lat
PLN zmienna 183 124 183 124 103 249 24 622 7 763 7 532 14 642 25 316
stała 1 286 650 1 286 650 - 132 831 132 724 132 724 265 448 622 923
Razem PLN 1 469 774 1 469 774 103 249 157 453 140 487 140 256 280 090 648 239
EUR zmienna 636 2 639 725 1 914 - - - -
stała 1 216 5 043 5 043 - - - - -
Razem EUR 1 852 7 682 5 768 1 914 - - - -
Razem 1 477 456 109 017 159 367 140 487 140 256 280 090 648 239
Odsetki zwiększające wartość bilansową 7 187
Razem kredyty i pożyczki 1 484 643

Zaciągnięte kredyty i pożyczki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Wartość kredytów, pożyczek na dzień bilansowyZ tego o terminie spłaty przypadającym w terminie
(od dnia bilansowego):
WALUTA KREDYTUSTOPA OPROCENTOWANIAw waluciew złotychponiżej 3 miesięcyod 3 do 12 miesięcyod 1 roku do
2 lat
od 2 lat do 3 latod 3 lat do 5 latpowyżej
5 lat
PLN zmienna 282 840 282 840 148 359 47 348 32 738 6 236 13 576 34 583
stała 917 765 917 765 340 72 439 93 192 93 192 186 382 472 220
Razem PLN 1 200 605 1 200 605 148 699 119 787 125 930 99 428 199 958 506 803
EUR zmienna 1 231 5 032 629 1 887 2 516 - - -
stała - - - - - - - -
Razem EUR 1 231 5 032 629 1 887 2 516 - - -
Razem 1 205 637 149 328 121 674 128 446 99 428 199 958 506 803
Odsetki zwiększające wartość bilansową 2 401
Razem kredyty i pożyczki 1 208 038

Zmianę stanu kredytów i pożyczek bez odsetek zwiększających wartość bilansową w roku zakończonym 31 grudnia 2013 roku oraz w roku zakończonym 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Bilans otwarcia 1 205 637 318 354
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym (35 921) 129 566
Zmiana stanu kredytów i pożyczek (bez kredytów w rachunku bieżącym): 307 740 757 717
Zaciągnięcie 452 325 1 005 000
Spłata (141 226) (257 210)
Zmiana wyceny (3 359) 9 927
Bilans zamknięcia 1 477 456 1 205 637

Zobowiązania Grupy z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 1 484 643 tysiące złotych i dotyczyły głównie:

  • kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 1 293 749 tysięcy złotych, w tym naliczone odsetki 7 098 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2012 roku – 910 394 tysiące złotych). W roku 2013 Spółka otrzymała kolejne transze kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy kredytu podpisanej w dniu 3 lipca 2012 roku: w dniu 25 stycznia 2013 roku – 200 000 tysięcy złotych oraz w dniu 22 lutego 2013 roku – 250 000 tysięcy złotych. Pierwsza transza w ramach wspomnianej umowy w wysokości 450 000 tysięcy złotych została uruchomiona w lipcu 2012 roku. W konsekwencji Spółka wykorzystała całość dostępnego w ramach tej umowy finansowania, tj. 900 000 tysięcy złotych. Środki z kredytu są przeznaczane na inwestycje sieciowe;
  • kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 93 645 tysięcy złotych, w tym głównie w ramach finansowania dostępnego na podstawie umowy cash pool - 88 515 tysięcy złotych;
  • kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spółki Grupy na cele inwestycyjne lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych, w tym głównie:
    • kredytu zaciągniętego przez TAURON Dystrybucja S.A. na potrzeby refinansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych w latach 2008 oraz 2009, którego wartość na dzień bilansowy wynosiła 24 524 tysiące złotych (na dzień 31 grudnia 2012 roku – 51 331 tysięcy złotych);
    • pożyczki otrzymanej przez  TAURON Wytwarzanie S.A. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje OZE w Elektrowni Jaworzno III. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosiło 36 000 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2012 roku – 40 000 tysięcy złotych);
    • pożyczki  otrzymanej przez  TAURON Ciepło S.A. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje proekologiczne. Saldo pożyczki na dzień bilansowy wynosiło 24 290 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2012 roku – 25 715 tysięcy złotych).