32.2. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu finansowego i podobnych umów oraz wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco:

  STAN NA 
31 GRUDNIA 2013
STAN NA 
31 GRUDNIA 2012
Opłaty minimalneWartość bieżąca opłatOpłaty minimalneWartość bieżąca opłat
W okresie 1 roku 20 221 17 327 17 866 14 482
W okresie od 1 do 5 lat 65 864 61 620 46 631 41 772
Powyżej 5 lat 23 23 24 24
Minimalne opłaty leasingowe ogółem 86 108 78 970 64 521 56 278
Minus koszty finansowe (7 138) - (8 243) -
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, w tym: 78 970 78 970 56 278 56 278
Krótkoterminowe 17 327 17 327 14 482 14 482
Długoterminowe 61 643 61 643 41 796 41 796

Na dzień 31 grudnia 2013 roku główne pozycje leasingu finansowego stanowią:

  • Zobowiązanie TAURON Ciepło S.A. z tytułu leasingu maszyn i urządzeń technicznych oraz nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość bilansowa wspomnianych zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wynosiła 38 877 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2012 roku – 50 773 tysiące złotych);
  • zobowiązanie z tytułu leasingu budynków  w Katowicach w wysokości 35 946 tysięcy złotych, o czym szerzej poniżej.

Wzrost zobowiązań z tytułu leasingu finansowego związany jest w głównej mierze z wejściem przez jednostkę dominującą, w efekcie połączenia ze spółką PKE Broker Sp. z o.o. w prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu oraz dzierżawy zawartych pomiędzy PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.(Finansującym i wydzierżawiającym) a PKE Broker Sp. z o.o. (Korzystającym i dzierżawcą). Zgodnie z powyższą umową Spółka do dnia 30 kwietnia 2018 roku użytkuje i pobiera pożytki z przedmiotu leasingu, który stanowią budynki i budowle zlokalizowane w Katowicach Szopienicach przy ul. Lwowskiej 23 oraz dzierżawi prawo wieczystego użytkowania gruntów działek położonych w Katowicach Szopienicach przy ul. Lwowskiej 23, na których znajdują się budynki i budowle będące przedmiotem umowy leasingu.

W związku z faktem, iż na podstawie ww. umowy leasingu operacyjnego ogół ryzyka i pożytków związanych z posiadaniem aktywów został przeniesiony na korzystającego Spółka zakwalifikowała przejętą umowę jako umowę leasingu finansowego i ujęła w sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa i zobowiązania w kwocie równej wartości bieżącej opłat leasingowych ustalonej na dzień połączenia. Ustalone w ten sposób  zobowiązanie Spółki z tytułu przejętych umów leasingu wyniosło 36 169 tysięcy złotych.