33.1. Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe

Na podstawie wyceny dokonanej metodami aktuarialnymi Grupa ujmuje rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze, obejmujące świadczenia po okresie zatrudnienia oraz nagrody jubileuszowe.

Kwoty tych rezerw oraz uzgodnienie zmiany stanu w ciągu roku obrotowego przedstawiono w poniższych tabelach.

Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze, rok zakończony 31 grudnia 2013 roku

Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobneTaryfa pracowniczaZFŚSRezerwa na deputaty węgloweNagrody jubileuszoweRezerwy razem
Bilans otwarcia 270 722 597 726 136 224 56 735 594 360 1 655 767
Koszty bieżącego zatrudnienia 10 804 5 919 2 677 1 168 34 435 55 003
Zyski i straty aktuarialne, w tym: 11 586 (25 793) 1 600 (9 240) 1 420 (20 427)
powstałe na skutek zmian założeń finansowych (4 474) 1 432 1 461 (7 827) (12 082) (21 490)
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 16 750 332 849 707 17 773 36 411
powstałe na skutek innych zmian (690) (27 557) (710) (2 120) (4 271) (35 348)
Wypłacone świadczenia (19 411) (23 110) (4 589) (1 465) (62 104) (110 679)
Koszty przeszłego zatrudnienia (1 740) (9 171) (19 754) - (8 495) (39 160)
Koszty odsetek 10 660 23 569 5 413 2 259 23 224 65 125
Bilans zamknięcia 282 621 569 140 121 571 49 457 582 840 1 605 629
Rezerwy krótkoterminowe 29 848 25 178 4 294 2 009 59 691 121 020
Rezerwy długoterminowe 252 773 543 962 117 277 47 448 523 149 1 484 609

Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze, rok zakończony 31 grudnia 2012 roku (dane przekształcone)

Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobneTaryfa pracowniczaZFŚSRezerwa na deputaty węgloweNagrody jubileuszoweRezerwy razem
Bilans otwarcia 230 814 447 984 120 000 38 338 484 643 1 321 779
Koszty bieżącego zatrudnienia 8 357 9 422 1 878 595 27 381 47 633
Zyski i straty aktuarialne, w tym: 47 110 139 418 17 469 17 077 121 661 342 735
powstałe na skutek zmian założeń finansowych 49 647 133 490 20 993 12 907 81 518 298 555
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych (7 019) (18 149) (4 695) (368) 33 391 3 160
powstałe na skutek innych zmian 4 482 24 077 1 171 4 538 6 752 41 020
Wypłacone świadczenia (23 560) (22 298) (6 538) (1 455) (58 412) (112 263)
Koszty przeszłego zatrudnienia (4 831) (2 349) (3 344) - (7 884) (18 408)
Koszty odsetek 12 832 25 549 6 759 2 180 26 971 74 291
Bilans zamknięcia 270 722 597 726 136 224 56 735 594 360 1 655 767
Rezerwy krótkoterminowe 28 305 25 534 4 778 1 851 58 783 119 251
Rezerwy długoterminowe 242 417 572 192 131 446 54 884 535 577 1 536 516

Koszty przeszłego zatrudnienia w roku 2013 zmniejszyły rezerwę o 39 160 tysięcy złotych i związane były z następującymi zmianami warunków programów:

  • Na skutek zmian reorganizacyjnych w Grupie i związaną z nimi migracją pracowników pomiędzy spółkami warunki programów dla części pracowników uległy zmianie, powodując spadek rezerwy o 14 130 tysięcy złotych;
  • Na skutek zmiany regulacji dotyczących ZFŚS polegającej na zmniejszeniu odpisu na fundusz rezerwa uległa zmniejszeniu o 18 398 tysięcy złotych;
  • W związku z rezygnacją z wypłaty świadczeń w latach kolejnych (taryfa pracownicza i ZFŚS) rezerwa uległa zmniejszeniu o 6 632 tysiące złotych.

Koszty przeszłego zatrudnienia w roku 2012 wynosiły 18 408 tysięcy złotych i związane były ze zmianami restrukturyzacyjnymi i migracją pracowników pomiędzy spółkami.

W ramach wypłaconych w 2013 roku świadczeń 10 318 tysięcy złotych dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom objętym programami dobrowolnych odejść (w roku 2012 – 12 385 tysięcy złotych).

Grupa ustala rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi, z uwzględnieniem stopy dyskonta, definiowanej na podstawie rynkowych stóp zwrotu z obligacji skarbowych. Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania zostały zaprezentowane w nocie 10.

Podziału rezerw na długo i krótkoterminowe Grupa dokonuje na podstawie szacunków dotyczących rozkładu wypłat w czasie przygotowanego przy pomocy technik aktuarialnych.

Okresy zapadalności rezerw na świadczenia pracownicze

Okres wypłatyOdprawy emerytalne, rentowe i podobneTaryfa pracowniczaZFŚSDeputat węglowyNagrody jubileuszoweRazem rezerwy
2014 23 631 10 245 1 594 2 009 39 263 76 742
2015 8 645 10 278 1 702 2 094 28 591 51 310
2016 8 542 10 313 1 814 2 140 26 462 49 271
2017 7 860 10 354 1 933 2 230 25 167 47 544
2018 7 471 10 404 2 060 2 323 22 404 44 662
2019 i kolejne lata 226 472 517 546 112 468 38 661 440 953 1 336 100
razem 282 621 569 140 121 571 49 457 582 840 1 605 629