34.1. Zmiana stanu pozostałych rezerw

Rok zakończony 31 grudnia 2013 roku

Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchchomościRezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczychRezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałychRezerwa na zobowiązania z tytułu emisji gazówRezerwa z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energiiRezerwy na spory sądowe, roszczenia od kontrahentów i pozostałe rezerwyRezerwy razem
Bilans otwarcia 74 899 26 070 68 070 62 921 873 976 79 623 1 185 559
Korekta stopy dyskontowej - 1 129 - - - - 1 129
Utworzenie 40 358 17 421 28 210 471 463 882 695 33 096 1 473 243
Rozwiązanie (8 530) - - - (3 738) (6 314) (18 582)
Wykorzystanie (1 960) - - (73 261) (847 372) (14 322) (936 915)
Pozostałe zmiany 60 - - - - 40 100
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej - - - - - (107) (107)
Bilans zamknięcia 104 827 44 620 96 280 461 123 905 561 92 016 1 704 427
Rezerwy krótkoterminowe 104 827 - - 461 123 905 561 91 508 1 563 019
Rezerwy długoterminowe - 44 620 96 280 - - 508 141 408

Rok zakończony 31 grudnia 2012 roku 

Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchchomościRezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczychRezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałychRezerwa na zobowiązania z tytułu emisji gazówRezerwa z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energiiRezerwy na spory sądowe, roszczenia od kontrahentów i pozostałe rezerwyRezerwy razem
Bilans otwarcia 42 466 23 042 40 568 187 132 703 449 87 871 1 084 528
Korekta stopy dyskontowej - 2 170 (2 949) - - - (779)
Utworzenie 45 119 858 29 719 96 898 1 352 022 16 565 1 541 181
Rozwiązanie (13 037) - - (14) (8) (17 290) (30 349)
Wykorzystanie (338) - - (221 095) (1 180 840) (7 222) (1 409 495)
Pozostałe zmiany 689 - 732 - (647) (253) 521
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej - - - - - (48) (48)
Bilans zamknięcia 74 899 26 070 68 070 62 921 873 976 79 623 1 185 559
Rezerwy krótkoterminowe 74 516 - 12 442 62 921 873 976 79 181 1 103 036
Rezerwy długoterminowe 383 26 070 55 628 - - 442 82 523