36. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych, w tym: 569 654 529 647
Podatek akcyzowy 70 783 87 519
Podatek VAT 211 588 186 269
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 163 942 155 771
Podatek dochodowy od osób fizycznych 48 381 56 233
Opłaty za korzystanie ze środowiska 61 607 27 294
Podatek od nieruchomości 8 459 6 580
Pozostałe 4 894 9 981
Pozostałe zobowiązania niefinansowe, w tym: 245 160 239 587
Wpłaty kontrahentów dot. przyszłych okresów, w tym: 244 650 237 725
przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej 34 085 57 904
nadpłaty od klientów 192 457 169 537
inne 18 108 10 284
Pozostałe 510 1 862
Razem 814 814 769 234