37. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych

Tabele poniżej przedstawiają analitykę funduszy:

  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Stan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
Pożyczki udzielone pracownikom 42 161 45 745
Środki pieniężne 13 168 14 560
Pozostałe aktywa i zobowiązania Funduszu (3 356) (483)
Zobowiązania z tytułu Funduszu (49 151) (56 108)
Saldo po skompensowaniu 2 822 3 714
Odpisy na Fundusz wokresie (63 225) (72 288)

  • Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do tej ustawy przedsiębiorstwa górnicze wchodzące w skład Grupy tworzą Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych („FLZG”). FLZG tworzony jest w określonym stosunku procentowym do wartości podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, lub w odniesieniu do opłaty eksploatacyjnej, poprzez przekazanie środków pieniężnych w wysokości równowartości odpisów na wyodrębniony rachunek bankowy. Aktywa finansowe FLZG prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako długoterminowe aktywa finansowe, natomiast saldo FLZG ujmowane jest w ramach rezerwy na przyszłe koszty likwidacji obiektów zakładów górniczych. Tabele poniżej przedstawiają kwotę odpisu na FLZG, stan aktywów FLZG oraz saldo zobowiązań z tytułu przyszłych kosztów likwidacji obiektów zakładów górniczych.

Aktywa finansowe Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Stan środków na 1 stycznia 28 606 24 162
Odprowadzone środki 3 448 2 679
Odsetki 1 206 1 765
Wykorzystanie - -
Stan środków na 31 grudnia 33 260 28 606
Odpisy na FLZG w okresie (3 961) (3 444)

Zobowiązania finansowe Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych

Rok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych 37 165 31 999
Nadwyżka zdyskontowanych szacowanych kosztów likwidacji 7 455 4 322
Nadwyżka FLZG nad zdyskontowanymi szacowanymi kosztami
likwidacji
- (10 251)
Zobowiązanie netto z tytułu przyszłych kosztów likwidacji obiektów zakładów górniczych 44 620 26 070