38. Zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 2 326 470 tysięcy złotych, a największe pozycje przedstawiono w poniższej tabeli:

Segment operacyjnyPrzedmiot umowy / nazwa projektu inwestycyjnegoStan na dzień
31 grudnia 2013
Ciepło Budowa nowych mocy w kogeneracji Elektrociepłowni Tychy

Budowa turbogeneratora 50 MW
503 625 

98 150 
Wytwarzanie Dostosowanie kotła w Elektrowni Jaworzno III celem obniżenia emisji gazów cieplarnianych 100 759 
Wydobycie Wykonanie wlotu szybowego i zabudowa infrastruktury szybu Janina  89 491