42.3. Wynagrodzenie kadry kierowniczej

Jednostka dominującaJednostki zależne
Rok zakończony 31 grudnia 2013Rok zakończony 31 grudnia 2012Rok zakończony 31 grudnia 2013Rok zakończony 31 grudnia 2012
Zarząd jednostki 7 420 8 071 25 390 21 375
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (płace i narzuty) 6 710 7 267 22 348 19 522
Nagrody jubileuszowe - - - 26
Świadczenia po okresie zatrudnienia - - 505 468
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy - - 129 284
Inne 710 804 2 408 1 075
Rada nadzorcza jednostki 936 937 1 250 1 243
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (płace i narzuty) 936 937 1 110 1 125
Inne - - 140 118
Pozostali członkowie głównej kadry kierowniczej 11 961 9 477 41 453 42 622
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (płace i narzuty) 10 833 8 507 40 233 40 319
Nagrody jubileuszowe - - 719 913
Świadczenia po okresie zatrudnienia 126 126 114 131
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy - - - 966
Inne 1 002 844 387 293
Razem 20 317 18 485 68 093 65 240

Inne transakcje, wynikające z umów cywilno-prawnych zawartych pomiędzy jednostką dominującą a członkami władz jednostki dotyczą wykorzystania samochodów służbowych dla celów prywatnych.

W roku objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie zawierano pożyczek z ZFŚS z członkami organów zarządzających i nadzorujących spółek Grupy Kapitałowej. Na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły salda niespłaconych pożyczek.