46.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 452 325 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze z zaciągnięcia kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez jednostkę dominującą w kwocie 450 000 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 31.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Odsetki zapłacone

W roku zakończonym 31 grudnia 2013 roku całkowita wartość odsetek zapłaconych przez Grupę z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych (wraz ze zrealizowanym zabezpieczeniem z instrumentów IRS) oraz umów leasingu finansowego wyniosła 302 552 tysiące złotych. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów  jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej.