48. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Nabycie akcji Południowego Koncernu Węglowego S.A.

W dniu 10 grudnia 2013 roku podpisana została umowa w sprawie nabycia przez TAURON Polska Energia S.A. 16 730 525 akcji imiennych Południowego Koncernu Węglowego S.A. (PKW, obecnie TAURON Wydobycie S.A.) od Kompanii Węglowej S.A., stanowiących 47,52 % kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania 31,99 % głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Łączna cena nabycia akcji wyniosła 310 000 tysięcy złotych. Kwota w wysokości 232 500 tysięcy złotych została zapłacona w dniu podpisania umowy, natomiast strony uzgodniły, że pozostała kwota w wysokości 77 500 tysięcy złotych zostanie zapłacona po przeniesieniu własności akcji na rzecz Spółki, tj. po uzyskaniu przez Kompanię Węglową S.A. zgody jej Walnego Zgromadzenia na sprzedaż akcji i uzyskaniu przez sprzedającego zezwolenia PKW na zbycie. W dniu 19 grudnia 2013 roku Zarząd PKW wyraził zgodę na zbycie akcji PKW. W dniu 15 stycznia 2014 roku Walne Zgromadzenie Kompanii Węglowej S.A. wyraziło zgodę na sprzedaż akcji PKW, tym samym zostały spełnione warunki zawieszające przeniesienie własności akcji PKW. Po zapłaceniu pozostałej kwoty, tj. 77 500 tysięcy złotych na rzecz Kompanii Węglowej S.A. w dniu 22 stycznia 2014 roku, na Spółkę przeniesiona została własność akcji PKW należących do Kompanii Węglowej S.A.

W wyniku realizacji umowy TAURON Polska Energia S.A. dysponuje 100% akcji TAURON Wydobycie S.A. upoważniającymi do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, przy czym 47,52% akcji upoważniających do wykonywania 31,99% głosów TAURON Polska Energia S.A. posiada w sposób bezpośredni, a dysponowanie pozostałymi 52,48% akcji upoważniającymi do 68,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu TAURON Wydobycie S.A. wynika z umowy użytkowania przez Spółkę akcji TAURON Wydobycie S.A. będących własnością TAURON Wytwarzanie S.A.

Połączenie spółek TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. oraz MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. i BELS INVESTMENT Sp. z o.o.

W dniu 2 stycznia 2014 roku zostało zarejestrowane połączenie spółek TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. oraz MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. i BELS INVESTMENT Sp. z o.o.

Podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A.

W dniu 2 stycznia 2014 roku został zarejestrowany podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A. przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, który polegał na przeniesieniu wydzielonych składników majątku tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zespołu  Elektrociepłowni Bielsko – Biała, na spółkę TAURON Ciepło S.A.

Emisja obligacji

W dniu 24 stycznia 2014 roku w ramach transzy E TAURON Polska Energia S.A. wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 200 000 tysięcy złotych z terminem wykupu 24 lutego 2014 roku.

W dniu 24 lutego 2014 roku zostały wyemitowane dwie serie obligacji (po 100 000 tysięcy złotych każda) w łącznej nominalnej kwocie 200 000 tysięcy złotych w ramach programu emisji obligacji długoterminowych do kwoty 1 000 000 tysięcy złotych podpisanego z w Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 31 lipca 2013 roku. Emitowane obligacje są zdematerializowane, kuponowe i niezabezpieczone. Oprocentowanie wyemitowanych obligacji jest zmienne, oparte o stopę referencyjną 6M WIBOR plus stała marża banku. Termin wykupu poszczególnych serii obligacji to grudzień 2019 roku i grudzień 2020 roku.

Zmiana nazwy spółki Południowy Koncern Węglowy S.A.

W dniu 24 lutego 2014 roku została zarejestrowana zmiana nazwy spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. na TAURON Wydobycie S.A. Zmiana nazwy wynika ze strategii Grupy TAURON, zgodnie z którą upraszczana i porządkowana jest jej struktura. W związku z nabyciem przez Spółkę akcji Południowego Koncernu Węglowego S.A., co zostało opisane powyżej, TAURON Polska Energia S.A. dysponuje 100% akcji TAURON Wydobycie S.A., co pozwala na pełną identyfikację spółki z Grupą.