7. Nowe standardy i interpretacje

Standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały już opublikowane i zatwierdzone przez Unię Europejską, ale jeszcze nie weszły w życie:

 • MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe –  mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później. Grupa planuje wdrożyć MSSF 10 od okresu rocznego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2014 roku;
 • MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później. Grupa planuje wdrożyć MSSF 11 od okresu rocznego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2014 roku;
 • MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później. Grupa planuje wdrożyć MSSF 12 od okresu rocznego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2014 roku;
 • Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 Przepisy przejściowe – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później;
 • MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później;
 • MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później;
 • Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później.

Standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską i nie weszły jeszcze w życie:

 • MSSF 9 Instrumenty finansowe - nie została określona jeszcze data obowiązującego wejścia w życie. Został opublikowany przez RMSR w 2009 roku. Dnia 28 października 2010 roku RMSR wydała znowelizowany MSSF 9 wprowadzający nowe wymogi dotyczące rozliczania zobowiązań finansowych i przenoszący wymogi dotyczące zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych z MSR 39. Dnia 19 listopada 2013 roku RMSR wydała kolejną serię zmian do rachunkowości instrumentów finansowych. Standard ustala pojedyncze podejście w celu określenia czy aktywa finansowe wyceniane są wg kosztu zamortyzowanego czy według wartości godziwej, zastępując liczne zasady określone w MSR 39. Zmiany z listopada 2013 roku wprowadzą istotne zmiany w rachunkowości zabezpieczeń, pozwalają na zastosowanie ujmowania własnego ryzyka kredytowego bez konieczności zmiany innych zasad rachunkowości instrumentów finansowych oraz usuwają obowiązującą datę wejścia w życie MSSF 9 (określoną wcześniej na 1 stycznia 2015 r.).
 • Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27 Jednostki inwestycyjne (opublikowane dnia 31 października 2012 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku;
 • Zmiany do MSR 36 Utrata wartości aktywów: Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych (opublikowane dnia 29 maja 2013 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2014 roku lub później;
 • Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Nowacja instrumentów pochodnych i dalsze stosowanie rachunkowości zabezpieczeń (opublikowane w dniu 29 maja 2013 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później;
 • Interpretacja KIMSF 21 Opłaty publiczne (opublikowana w dniu 20 maja 2013 roku). KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 lub później;
 • Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze – Programy określonych świadczeń: składki pracownicze – obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później;
 • Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012) – obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później; 
 • Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013) – obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później. 

Spółka dokonała analizy wpływu powyższych standardów i interpretacji na stosowane przez Grupę zasady rachunkowości, za wyjątkiem oceny wpływu MSSF 9 Instrumenty finansowe, którą Spółka przeprowadzi po opublikowaniu wszystkich faz.

Za szczególnie ważne dla Grupy, Spółka uznała nowe standardy MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe  i MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne. Z tego względu Spółka jest w trakcie przeprowadzania szczegółowej analizy wpływu tych standardów na stosowane dotychczas zasady wyceny i prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym udziałów i akcji w spółkach współzależnych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zdaniem Spółki na podstawie tej analizy:

 • nie zidentyfikowano czynników, które świadczyłyby o tym, że TAURON posiada samodzielnie władzę nad Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. oraz Elektrownią Blachownia Nowa Sp. z o.o. W związku z tym, że element samodzielnej władzy jest koniecznym składnikiem kontroli w rozumieniu MSSF 10 Spółka uznaje, iż TAURON nie posiada kontroli nad tymi spółkami i nie powinien ich ujmować metodą pełną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
 • Spółka uznaje, iż inwestycje w spółki współzależne Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. oraz Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. stanowią wspólne ustalenie umowne zgodnie z MSSF 11 i klasyfikuje je jako wspólne przedsięwzięcia, które będą ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności. Tym samym wycena i prezentacja tych inwestycji nie uległaby zmianie.

W ocenie Zarządu powyższe standardy i interpretacje nie spowodują istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości.

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie standardu lub interpretacji, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie.