8. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian:

Zmiana polityki rachunkowości dotycząca ujęcia prawa wieczystego użytkowania gruntu

W 2013 roku Grupa zdecydowała o zmianie polityki rachunkowości odnośnie sposobu ujęcia prawa wieczystego użytkowania gruntu (PWUG).

PWUG zostało w głównej mierze nabyte poprzez rozliczenie przez Grupę  transakcji wniesienia aportem akcji spółek: Południowy Koncern Energetyczny S.A., ENION S.A., EnergiaPro S.A. oraz Elektrownia Stalowa Wola S.A., co miało miejsce w 2007 roku. Wartość emitowanych w zamian za aport akcji odpowiadała szacunkowej wartości godziwej akcji wnoszonych przedsiębiorstw, a rozliczenie zostało dokonane poprzez skorygowanie aktywów trwałych spółek, w tym PWUG do ich wartości godziwej wynikającej z wyceny dokonanej na dzień nabycia aportu. Wartości z wyceny PWUG ustalone na dzień otrzymania aportu zostały przyjęte jako wartość początkowa na dzień przejścia.

Dotychczas Grupa zaliczała prawo wieczystego użytkowania gruntu do rzeczowych aktywów trwałych, podobnie jak grunty. Obecnie prawo wieczystego użytkowania gruntu nabyte w ramach transakcji połączeń jednostek klasyfikowane jest jako długoterminowe aktywa niematerialne.

Dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 1 stycznia 2012 roku zostały odpowiednio przekształcone. Rzeczowe aktywa trwałe zostały zmniejszone i jednocześnie długoterminowe aktywa niematerialne zostały zwiększone w porównaniu do danych zatwierdzonych odpowiednio:

  • na dzień 1 stycznia 2012 roku – o 839 330 tysięcy złotych;
  • na dzień 31 grudnia 2012 roku – o 812 094 tysiące złotych

Zmiana polityki rachunkowości dotycząca ujęcia przychodów z tytułu kolizji energetycznych i ciepłowniczych

W 2013 roku Grupa zdecydowała również o zmianie polityki rachunkowości odnośnie ujęcia nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w związku ze świadczeniem przez spółki usług tolerancji usunięcia kolizji linii energetycznych lub ciepłowniczych. Zgodnie z wcześniejszymi zasadami rachunkowości środki trwałe otrzymane nieodpłatnie z tego tytułu na moment początkowego ujęcia prezentowane były jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, a następnie odpisy tych przychodów ujmowane były w przychodach operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych tych środków trwałych.

Obecnie Grupa TAURON na moment początkowego ujęcia otrzymanych środków trwałych w związku ze świadczeniem przez spółki usług tolerancji usunięcia kolizji linii energetycznych lub ciepłowniczych ujmuje przychody z tego tytułu w całości w wyniku finansowym na ten dzień, w przychodach ze sprzedaży usług. Grupa zdecydowała o zmianie polityki rachunkowości we wspomnianym zakresie, ponieważ w ocenie Zarządu zmiana ta sprawi, że sprawozdania finansowe będą zawierać bardziej przydatne informacje o wpływie zdarzeń na sytuację finansową  i wyniki finansowe Grupy.  

Dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku i 1 stycznia 2012 roku zostały odpowiednio przekształcone. Na dzień 1 stycznia 2012 roku Grupa rozpoznała całość nierozpoznanych wcześniej przychodów, zmniejszając niepokryte straty Grupy o 61 981 tysięcy złotych oraz zwiększając udziały niekotrolujące o 306 tysięcy złotych. Wynik finansowy roku 2012 wzrósł o 9 500 tysięcy złotych i w konsekwencji niepokryte straty Grupy na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały zmniejszone o 71 571 tysięcy złotych, a udziały niekotrolujące wzrosły o 216 tysięcy złotych w porównaniu do danych zatwierdzonych. Jednocześnie rozliczenia międzyokresowe przychodów uległy zmniejszeniu o 88 626 tysięcy złotych, a rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosła o 16 839 tysięcy złotych.

Wpływ powyższych zmian polityki rachunkowości na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 1 stycznia 2012 roku przedstawiony został w poniższych tabelach:

Zmiana polityki rachunkowości odnośnie sposobu ujęcia
STAN NA
31 GRUDNIA 2012
(DANE ZATWIERDZONE)
prawa wieczystego użytkowania gruntówprzychodów z tytułu kolizji energetycznych i ciepłowniczychSTAN NA
31 GRUDNIA 2012
(DANE PRZEKSZTAŁCONE)
Aktywa trwałe 25 471 230 - - 25 471 230
Rzeczowe aktywa trwałe 24 112 737 (812 094) - 23 300 643
Aktywa niematerialne 370 162 812 094 - 1 182 256
SUMA AKTYWÓW 31 273 677 - - 31 273 677
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 235 110 - 71 571 16 306 681
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (326 585) - 71 571 (255 014)
Udziały niekontrolujące 493 123 - 216 493 339
Kapitał własny ogółem 16 728 233 - 71 787 16 800 020
Zobowiązania długoterminowe 9 148 067 - (66 833) 9 081 234
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 723 315 - (83 672) 639 643
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
1 350 848 - 16 839 1 367 687
Zobowiązania krótkoterminowe 5 397 377 - (4 954) 5 392 423
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 273 824 - (4 954) 268 870
Zobowiązania razem 14 545 444 - (71 787) 14 473 657
SUMA PASYWÓW 31 273 677 - - 31 273 677

Zmiana polityki rachunkowości odnośnie sposobu ujęcia
STAN NA 1 STYCZNIA 2012
(DANE PRZEKSZTAŁCONE ZAPREZENTOWANE W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU)
prawa wieczystego użytkowania gruntówprzychodów z tytułu kolizji energetycznych i ciepłowniczychSTAN NA
1 STYCZNIA 2012
(DANE PRZEKSZTAŁCONE)
Aktywa trwałe 23 416 777 - - 23 416 777
Rzeczowe aktywa trwałe 22 475 647 (839 330) - 21 636 317
Aktywa niematerialne 313 287 839 330 - 1 152 617
SUMA AKTYWÓW 28 526 996 - - 28 526 996
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 15 632 321 - 61 981 15 694 302
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (543 395) - 61 981 (481 414)
Udziały niekontrolujące 454 897 - 306 455 203
Kapitał własny ogółem 16 087 218 - 62 287 16 149 505
Zobowiązania długoterminowe 7 597 081 - (58 376) 7 538 705
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 642 549 - (72 987) 569 562
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
1 373 813 - 14 611 1 388 424
Zobowiązania krótkoterminowe 4 842 697 - (3 911) 4 838 786
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 279 058 - (3 911) 275 147
Zobowiązania razem 12 439 778 - (62 287) 12 377 491
SUMA PASYWÓW 28 526 996 - - 28 526 996

Wpływ zmian polityki rachunkowości na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku przedstawiony został w poniższej tabeli:

Rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane zatwierdzone)
Zmiana polityki rachunkowości odnośnie sposobu ujęcia przychodów z tytułu kolizji energetycznych i ciepłowniczychRok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży 24 741 257 11 728 24 752 985
Koszt własny sprzedaży (21 282 054) - (21 282 054)
Zysk brutto ze sprzedaży 3 459 203 11 728 3 470 931
Zysk operacyjny 2 153 401 11 728 2 165 129
Zysk brutto 1 935 849 11 728 1 947 577
Podatek dochodowy (394 550) (2 228) (396 778)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 541 299 9 500 1 550 799
Zysk netto za rok obrotowy 1 541 299 9 500 1 550 799
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy, po uwzględnieniu podatku (333 594) - (333 594)
Całkowite dochody za rok obrotowy 1 207 705 9 500 1 217 205
Zysk przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 466 802 9 590 1 476 392
Udziałom niekontrolującym 74 497 (90) 74 407
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 148 027 9 590 1 157 617
Udziałom niekontrolującym 59 678 (90) 59 588
Zysk na jedną akcję (w złotych):
– podstawowy i rozwodniony z zysku za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,84 0,00 0,84
– podstawowy i rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,84 0,00 0,84

Zmiany do standardów oraz nowych interpretacji

Grupa zastosowała następujące zmiany do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2013 roku:

  • Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Prezentacja pozycji pozostałych całkowitych dochodów - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później;
  • Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2012 roku lub później – w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później;
  • MSSF 13 Wycena według wartości godziwej – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później;
  • Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później;
  • Interpretacja KIMSF 20 Rozliczanie kosztów usuwania odpadów na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych - obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku później;
  • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2012 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później.

Wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji nie wpłynęło istotnie na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wprowadziła zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze, obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania. Grupa zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu zmienionego MSR 19, od roku zakończonego 31 grudnia 2012 roku.