9.27. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Przychody i koszty rozpoznane w danym okresie sprawozdawczym prezentuje się w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Zgodnie z odpowiednimi standardami, Grupa ujmuje w sprawozdaniu przychody i koszty okresu ujęte bezpośrednio w zysku lub stracie okresu oraz zyski i straty okresu ujmowane poza zyskiem lub stratą, tj. w pozostałych całkowitych dochodach.

W pozostałych całkowitych dochodach Grupa prezentuje zmianę wartości instrumentów zabezpieczających, różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej oraz zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia, z uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego.

Zysk lub strata za dany rok obrotowy powstaje z odjęcia kosztów od przychodów, z wyłączeniem tych ujętych w pozostałych całkowitych dochodach.