9.28. Przychody ze sprzedaży

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy i inne podatki od sprzedaży lub opłaty oraz rabaty i upusty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione poniżej.

Przychody ze sprzedaż towarów, produktów i materiałów

Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób a koszty poniesione można wiarygodnie oszacować.

Do przychodów zalicza się kwoty należne za sprzedane towary, wyroby gotowe i materiały dotyczące działalności podstawowej ustalone w oparciu o cenę netto, po skorygowaniu o udzielone rabaty i upusty oraz o podatek akcyzowy.

Najistotniejsze przychody Grupa uzyskuje ze sprzedaży energii elektrycznej i energii cieplnej, ze sprzedaży węgla oraz z handlu prawami majątkowymi pochodzenia energii i prawami do emisji gazów cieplarnianych.

Na każdy dzień bilansowy dokonywany jest szacunek, z zachowaniem zasady ostrożności, kwoty przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych dotyczącej okresu sprawozdawczego, która z uwagi na ustalony w umowach z odbiorcami cykl rozliczeniowy dłuższy niż jeden miesiąc, zostanie zafakturowana w następnym okresie.

Przychody ze sprzedaży usług

W przychodach ze sprzedaży usług Grupa prezentuje przede wszystkim przychody związane z działalnością dystrybucyjną oraz rozliczenia opłaty przyłączeniowej.  W przychodach ze sprzedaży usług Grupa prezentuje również przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w związku ze świadczeniem przez Spółki usług tolerancji usunięcia kolizji linii energetycznych lub ciepłowniczych oraz od dnia 1 lipca 2009 roku rozliczenia z tytułu transakcji wchodzących w zakres interpretacji KIMSF 18 Aktywa otrzymane od klientów.

Przychody z tytułu nielegalnego pobrania energii z sieci energetycznej (elektrycznej lub cieplnej) ujmowane są w ramach podstawowej działalności operacyjnej Grupy.