9.4. Wartość firmy

Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki jest początkowo ujmowana według ceny nabycia stanowiącej kwotę nadwyżki

  • sumy:
    • przekazanej zapłaty oraz
    • kwoty wszelkich niekontrolujących udziałów w jednostce przejmowanej,
  • nad kwotą netto ustaloną na dzień przejęcia wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań.

Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących środki pieniężne (”CGU”), które mogą skorzystać z synergii połączenia. Każdy CGU, do którego została przypisana wartość firmy:

  • odpowiada najniższemu poziomowi w Grupie TAURON, na którym Wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarządcze oraz
  • jest nie większy niż jeden segment operacyjny Grupy TAURON przed agregacją do celów sprawozdawczych określony na podstawie MSSF 8 Segmenty operacyjne.

Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość firmy nie podlega amortyzacji. Test na utratę wartości przeprowadza się raz na rok lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki. Test polega na porównaniu wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego została alokowana wartość firmy z jego wartością bilansową.