9.5. Aktywa niematerialne

Do aktywów niematerialnych Grupa zalicza możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, nie posiadające postaci fizycznej, takie jak nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby własne.

Na dzień początkowego ujęcia składnik aktywów niematerialnych wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Po ujęciu początkowym, aktywa niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Aktywa niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez szacowany okres użytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji aktywów niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku bilansowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników aktywów niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania ujmuje się w zysku lub stracie w ciężar tej kategorii kosztów, która odpowiada funkcji danego składnika aktywów niematerialnych.

Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są corocznie poddawane testowi na utratę wartości.

Za wyjątkiem kosztów prac rozwojowych wszystkie aktywa niematerialne wytworzone przez Grupę nie podlegają aktywowaniu i ujmowane są w zysku lub stracie okresu, w którym dotyczące ich koszty zostały poniesione.

Dla poszczególnych grup aktywów niematerialnych przyjęto następujące średnie pozostałe okresy użytkowania:

Grupa rodzajowaŚredni pozostały okres amortyzacji w latach
Koszty zakończonych prac rozwojowych 4 lata
Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 2 lata
Inne 8 lat

Do szczególnych tytułów aktywów niematerialnych Grupa zalicza świadectwa pochodzenia energii oraz prawa do emisji gazów cieplarnianych, a także nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntów, które nie podlega amortyzacji z uwagi na wysokość wartości rezydualnej zbliżoną do wartości bilansowej.

9.5.1 Świadectwa pochodzenia energii

Do aktywów niematerialnych Grupa zalicza nabyte lub otrzymane z tytułu produkcji świadectwa pochodzenia energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji przeznaczone na własne potrzeby, nabyte z zamiarem umorzenia w związku ze sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom finalnym.

Nabyte lub otrzymane z tytułu produkcji świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii oraz świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w kogeneracji lub źródłach zasilanych gazem ziemnym desygnowane na własne potrzeby ujmowane są jako składniki aktywów niematerialnych odpowiednio w cenie nabycia lub wartości godziwej na datę otrzymania.

Grupa klasyfikuje świadectwa pochodzenia energii jako aktywa niematerialne długoterminowe lub krótkoterminowe. W przypadku gdy Grupa ma zamiar umorzyć nabyte lub otrzymane z produkcji świadectwa pochodzenia energii w celu spełnienia obowiązku za rok bieżący, klasyfikuje je jako aktywa niematerialne w aktywach obrotowych, a jeżeli celem jest wypełnienie obowiązku przedstawienia do umorzenia  za lata kolejne – w aktywach niematerialnych trwałych. O klasyfikacji decyduje intencja w dniu nabycia, Grupa nie wyklucza jednak w uzasadnionych przypadkach dokonania reklasyfikacji pomiędzy portfelami długo- i krótkoterminowych świadectw pochodzenia.

9.5.2 Prawa do emisji gazów cieplarnianych

Do aktywów niematerialnych Grupa zalicza również prawa do emisji gazów cieplarnianych nabywane z zamiarem spełnienia obowiązku wynikającego z emisji gazów cieplarnianych.

Nabyte prawa do emisji gazów cieplarnianych ujmowane są w cenie nabycia. Prawa do emisji przyznawane nieodpłatnie w ramach II Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU) były rozpoznawane w wartości nominalnej tzn. wartości zerowej. Z uwagi na brak przydziału uprawnień derogacyjnych do dnia 31 grudnia 2013 roku, do uzyskania których Grupa jest  uprawniona, nie zostały one rozpoznane jako aktywa niematerialne w niniejszym sprawozdaniu.  

Grupa klasyfikuje prawa do emisji gazów cieplarnianych jako aktywa niematerialne długoterminowe lub krótkoterminowe. W przypadku gdy Grupa ma zamiar umorzyć nabyte lub otrzymane prawa do emisji gazów cieplarnianych w celu spełnienia obowiązku za rok bieżący, klasyfikuje je jako aktywa niematerialne w aktywach obrotowych, a jeżeli celem jest wypełnienie obowiązku przedstawienia do umorzenia  za lata kolejne – w aktywach niematerialnych trwałych. O klasyfikacji decyduje intencja w dniu nabycia, Grupa nie wyklucza jednak w uzasadnionych przypadkach dokonania reklasyfikacji pomiędzy portfelami długo- i krótkoterminowych praw do emisji.