Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

 NotaRok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Działalność kontynuowana  
Przychody ze sprzedaży 12.1 19 131 122 24 752 985
Koszt własny sprzedaży 12.2 (15 990 461) (21 282 054)
Zysk brutto ze sprzedaży 3 140 661 3 470 931
Pozostałe przychody operacyjne 12.5 127 436 118 901
Koszty sprzedaży 12.2 (553 502) (552 291)
Koszty ogólnego zarządu 12.2 (645 406) (734 754)
Pozostałe koszty operacyjne 12.6 (135 123) (137 658)
Zysk operacyjny 1 934 066 2 165 129
Przychody finansowe 12.7 99 257 131 306
Koszty finansowe 12.8 (346 993) (347 124)
Udział w zysku (stracie) wspólnego przedsięwzięcia 17 (2 709) (1 734)
Zysk brutto 1 683 621 1 947 577
Podatek dochodowy 13.1 (337 136) (396 778)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 346 485 1 550 799
Zysk netto za rok obrotowy 1 346 485 1 550 799
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: 25 791 (154 160)
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających 33 397 (189 756)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (1 261) (457)
Podatek dochodowy 13.1 (6 345) 36 053
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: 17 697 (179 434)
Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 21 847 (221 074)
Podatek dochodowy 13.1 (4 150) 41 640
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy, po uwzględnieniu podatku 43 488 (333 594)
Całkowite dochody za rok obrotowy 1 389 973 1 217 205
Zysk przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 308 318 1 476 392
Udziałom niekontrolującym 38 167 74 407
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 349 123 1 157 617
Udziałom niekontrolującym 40 850 59 588
Zysk na jedną akcję (w złotych): 28
– podstawowy i rozwodniony z zysku za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,75 0,84
– podstawowy i rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,75 0,84