Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 NotaRok zakończony
31 grudnia 2013
Rok zakończony
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
Zysk/ (strata) brutto   1 683 621   1 947 577  
Korekty o pozycje:      
Udział w zyskach/stratach wspólnych przedsięwzięć   2 709   1 734  
Amortyzacja   1 727 069   1 686 204  
Zysk/strata z tytułu różnic kursowych   847   (391) 
Odsetki i dywidendy, netto   220 283   225 526  
(Zysk)/ strata na działalności inwestycyjnej   317 714   35 315  
Zmiana stanu należności   924 417   (291 704) 
Zmiana stanu zapasów   186 768   (136 092) 
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek   (328 877)  70 212  
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych   (492 481)  74 912  
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych    (115 596)  (65 253) 
Zmiana stanu rezerw   423 730   260 546  
Podatek dochodowy zapłacony   (466 637)  (328 845) 
Pozostałe   (4 485)  (690) 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej    4 079 082   3 479 051  
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych   29 785   50 192  
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 46.1 (3 933 673)  (3 302 471) 
Sprzedaż obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych   -   102 506  
Sprzedaż innych aktywów finansowych   4 237   22 011  
Zaliczka na zakup akcji jednostki zależnej 46.1 (232 500)  -  
Nabycie udziałów i akcji we wspólnych przedsięwzięciach   -   (32 576) 
Nabycie innych aktywów finansowych   (4 920)  (10 463) 
Przejęcie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków
pieniężnych
  -   (5 613) 
Dywidendy otrzymane   18 323   8 349  
Odsetki otrzymane   40   136  
Spłata udzielonych pożyczek   46 800   24 500  
Udzielenie pożyczek 46.1 (108 800)  (139 500) 
Pozostałe   220   -  
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (4 180 488)  (3 282 929) 
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   (14 911)  (14 834) 
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 46.2 452 325   1 005 000  
Spłata pożyczek/kredytów   (141 226)  (257 210) 
Emisja dłużnych papierów wartościowych   -   150 000  
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej 29 (350 510)  (543 290) 
Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym 29 (8 047)  (16 434) 
Odsetki zapłacone 46.2 (229 431)  (222 089) 
Nabycie udziałów niekontrolujących    (37 021)  (6 535) 
Otrzymane dotacje    89 024   106 083  
Pozostałe   (9 303)  (10 975) 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (249 100)  189 716  
Zwiększenie/ (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów    (350 506)  385 838  
Różnice kursowe netto   (1 858)  (1 375) 
Środki pieniężne na początek okresu 24 891 654   505 816  
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 24 541 148   891 654  
o ograniczonej możliwości dysponowania 24 121 129   290 063