Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

NotaStan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Stan na
1 stycznia 2012
(dane przekształcone)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 14 25 127 639 23 300 643 21 636 317
Wartość firmy 15 247 057 247 057 247 057
Aktywa niematerialne 16 1 160 005 1 182 256 1 152 617
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 17 44 398 51 986 22 717
Pozostałe aktywa finansowe 18 587 166 305 444 193 067
Pozostałe aktywa niefinansowe 19 354 704 359 709 144 923
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 13.3 46 039 24 135 20 079
27 567 008 25 471 230 23 416 777
Aktywa obrotowe
Aktywa niematerialne 20 1 156 550 711 099 870 954
Zapasy 21 509 224 708 282 574 790
Należności z tytułu podatku dochodowego 31 890 1 434 64 266
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 22 2 134 641 3 036 695 2 743 344
Pozostałe aktywa finansowe 18 15 878 5 422 108 024
Pozostałe aktywa niefinansowe 23 270 429 272 371 234 220
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 636 909 1 030 929 505 670
4 755 521 5 766 232 5 101 268
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 25 33 041 36 215 8 951
SUMA AKTYWÓW 32 355 570 31 273 677 28 526 996

NotaStan na
31 grudnia 2013
Stan na
31 grudnia 2012
(dane przekształcone)
Stan na
1 stycznia 2012
(dane przekształcone)
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy 27.1 8 762 747 8 762 747 8 762 747
Kapitał zapasowy 27.3 9 037 699 7 953 021 7 412 882
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 27.5 (126 651) (153 703) -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (1 631) (370) 87
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 27.4 (344 999) (255 014) (481 414)
17 327 165 16 306 681 15 694 302
Udziały niekontrolujące 27.6 466 334 493 339 455 203
Kapitał własny ogółem 17 793 499 16 800 020 16 149 505
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 31.1
31.2
5 500 532 5 222 882 4 251 944
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 32.2 61 643 41 796 56 232
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 7 827 7 890 7 968
Instrumenty pochodne 87 573 150 594 -
Rezerwy na świadczenia pracownicze 33.1
33.2
1 497 814 1 568 219 1 203 375
Pozostałe rezerwy 34.1
34.2
141 408 82 523 61 200
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 35.1
35.2
668 487 639 643 569 562
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13.3 1 339 057 1 367 687 1 388 424
9 304 341 9 081 234 7 538 705
Zobowiązania krótkoterminowe
Bieżąca część kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 31.1
31.2
284 633 286 990 214 169
Bieżąca część zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 32.2 17 327 14 482 14 761
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania 2 023 537 2 628 449 2 349 121
Instrumenty pochodne 73 358 40 624 80
Rezerwy na świadczenia pracownicze 33.1
33.2
162 368 167 704 153 676
Pozostałe rezerwy 34.1
34.2
1 563 019 1 103 036 1 023 328
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 35.1
35.2
239 639 268 870 275 147
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 79 035 113 034 163 437
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 36 814 814 769 234 645 067
5 257 730 5 392 423 4 838 786
Zobowiązania razem 14 562 071 14 473 657 12 377 491
SUMA PASYWÓW 32 355 570 31 273 677 28 526 996