Ład korporacyjny w TAURON

Jako spółka publiczna dbamy o budowanie partnerskich i przejrzystych relacji z naszymi interesariuszami, uwzględniając zasady ładu korporacyjnego. Ład korporacyjny stanowi całokształt działań i regulacji ukierunkowanych na zapewnienie równowagi interesów wszystkich grup interesariuszy zaangażowanych w funkcjonowanie spółki: akcjonariuszy, zarządu, rady nadzorczej, pracowników, klientów, dostawców.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami informowania w myśl reguły comply or explain (stosuj lub wyjaśnij), spółka raportuje wówczas, gdy nastąpi naruszenie zasad określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w sposób trwały lub incydentalny. Raporty dotyczące zasad ładu korporacyjnego są publikowane analogicznie jak raporty bieżące oraz umieszczane na stronie internetowej spółki. 

Potwierdzeniem wysokich standardów w zakresie ładu korporacyjnego było zaliczenie w 2013 r. spółki TAURON Polska Energia w skład RESPECT Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie funkcjonujących w oparciu o najlepsze standardy w zakresie polityki informacyjnej, relacji inwestorskich, relacji społecznych i ochrony środowiska.

Stosowane zasady ładu korporacyjnego

W 2013 r. spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (Dobre Praktyki). Dokument ten zawiera również zasady ładu korporacyjnego, na których stosowanie spółka zdecydowała się dobrowolnie. Dobre Praktyki zostały przyjęte do stosowania przez Zarząd spółki.

Tekst zbioru Dobrych Praktyk, którym podlega spółka oraz na których stosowanie spółka mogła się zdecydować dobrowolnie, jest opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://www.corp-gov.gpw.pl).

Niestosowane zasady ładu korporacyjnego

W 2013 r. spółka nie stosowała jedynie zasady zawartej w Rozdziale IV pkt 10 Dobrych Praktyk (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.), dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

  1. transmisji obrad walnego zgromadzenia (WZ) w czasie rzeczywistym,

  2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Aby umożliwić stosowanie ww. zasady, Zarząd spółki wystąpił z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON, proponując zapisy umożliwiające udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący w szczególności: transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. Obradujące 16 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki nie podjęło ww. uchwały. W związku z powyższym w 2013 r. spółka nie stosowała zasady zawartej w Rozdziale IV pkt 10 Dobrych Praktyk oraz rekomendacji zawartej w Rozdziale I pkt 12 Dobrych Praktyk.

Pozostałe zasady wyszczególnione w Rozdziale II, III i IV Dobrych Praktyk były przez spółkę stosowane. W okresie od dnia dopuszczenia akcji spółki do publicznego obrotu do 31 grudnia 2013 r. nie stwierdzono przypadków naruszenia przyjętych zasad ładu korporacyjnego.

Rekomendacja dotycząca polityki wynagrodzeń

Dążąc do realizacji rekomendacji I.5 Dobrych Praktyk, w spółce jest stosowana Polityka wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia SA (Polityka Wynagrodzeń), uwzględniająca zalecenia Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie Komisji Europejskiej z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Polityka ta określa cele i zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce, z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów, jak również stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej spółki. Polityka Wynagrodzeń ma na celu między innymi:

  1. zapewnienie motywacyjnego i spójnego systemu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

  2. powiązanie zasad wynagradzania z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych,

  3. kształtowanie wysokości wynagradzania członków organów korporacyjnych spółki w powiązaniu z realizowaniem postawionych zadań.

Rekomendacja dotycząca zrównoważonego udziału kobiet w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru

Zgodnie z rekomendacją I.9 Dobrych Praktyk, GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, żeby zapewniali zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach. Członkowie Rady Nadzorczej spółki są powoływani, zgodnie z postanowieniami Statutu, przez Walne Zgromadzenia i Skarb Państwa - w ramach uprawnień osobistych, członkowie Zarządu natomiast przez Radę Nadzorczą. Obowiązujące w spółce w tym zakresie zasady nie wprowadzają ograniczeń co do możliwości udziału w organach spółki lub postępowaniach kwalifikacyjnych ze względu na płeć. Jednocześnie realizując wymóg określony w Rozdziale II pkt 1 ppkt 2a) Dobrych Praktyk, spółka w IV kwartale 2013 r. zamieściła na korporacyjnej stronie internetowej informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej TAURON w okresie ostatnich dwóch lat.