Komitety

Komitet Audytu

Komitet Audytu został powołany 13 maja 2010 r. przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W 2013 r. Komitet Audytu funkcjonował w składzie czteroosobowym.

Skład osobowy Komitetu Audytu na 31 grudnia 2013 r.

 1. Marcin Majeranowski - przewodniczący Komitetu Audytu
 2. Leszek Koziorowski - członek Komitetu Audytu
 3. Jacek Kuciński - członek Komitetu Audytu
 4. Jacek Szyke - członek Komitetu Audytu

16 stycznia 2013 r. członkowie Komitetu Audytu wybrali ze swego grona przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Marcina Majeranowskiego.

W 2013 r. nie dokonano zmian w składzie Komitetu Audytu.

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Audytu.

Kompetencje Komitetu Audytu

Lp.Sprawy wymagające uchwały Komitetu Audytu
WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 R.
1 monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
2 monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez spółkę,
3 monitorowanie skuteczności istniejących w spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
4 monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
5 monitorowanie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia przez nich usług innych niż rewizja finansowa,
6 rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Audytu w minionym roku obrotowym zamieszczany jest w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu, stanowiącym załącznik do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej składanego corocznie Walnemu Zgromadzeniu, oraz publikowanym na stronie internetowej spółki.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń został powołany 27 sierpnia 2010 r. przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Na dzień 1 stycznia 2013 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń funkcjonował w składzie trzyosobowym.

Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 1 stycznia 2013 r.

 1. Antoni Tajduś - przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
 2. Jacek Kuciński - członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
 3. Agnieszka Trzaskalska - członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza podczas posiedzenia 13 marca 2013 r. powołała do składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Marka Ściążko.

Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń według stanu na 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2013 r.

 1. Antoni Tajduś - przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
 2. Jacek Kuciński - członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
 3. Marek Ściążko - członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
 4. Agnieszka Trzaskalska - członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Lp.Sprawy wymagające uchwały Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń 
WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 R.
1 rekomendowanie Radzie Nadzorczej procedury przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków Zarządu spółki,
2 ocena kandydatur na członków Zarządu oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie,
3 rekomendowanie Radzie Nadzorczej formy oraz treści umów zawieranych z członkami Zarządu,
4 rekomendowanie Radzie Nadzorczej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu,
5 rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów,
6 rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności wraz z propozycją wynagrodzenia.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w minionym roku obrotowym zamieszczany jest w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, stanowiącym załącznik do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej składanego corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz publikowanym na stronie internetowej spółki.

Komitet Strategii

Komitet Strategii został powołany 8 maja 2012 r. przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W 2013 r. Komitet Strategii funkcjonował w pięcioosobowym składzie.

Skład osobowy Komitetu Strategii w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 1. Jacek Szyke - przewodniczący Komitetu Strategii
 2. Jacek Kuciński - członek Komitetu Strategii
 3. Marek Ściążko - członek Komitetu Strategii
 4. Agnieszka Trzaskalska - członek Komitetu Strategii
 5. Rafał Wardziński - członek Komitetu Strategii

W roku obrotowym 2013 nie dokonano zmian w składzie Komitetu Strategii.

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Strategii po 31 grudnia 2013 r.

W związku z odwołaniem przez Skarb Państwa 22 stycznia 2014 r. Rafała Wardzińskiego ze składu Rady Nadzorczej skład osobowy Komitetu Strategii uległ zmniejszeniu do czterech osób.

Skład osobowy Komitetu Strategii na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2013 r.

 1. Jacek Szyke - przewodniczący Komitetu Strategii
 2. Jacek Kuciński - członek Komitetu Strategii
 3. Marek Ściążko - członek Komitetu Strategii,
 4. Agnieszka Trzaskalska - członek Komitetu Strategii

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Strategii.

Kompetencje Komitetu Strategii

Lp.Sprawy wymagające uchwały Komitetu Strategii
WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 R.
1 ocena Strategii Korporacyjnej oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej wyników tej  oceny,
2 rekomendowanie Radzie Nadzorczej zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich,
3 ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji strategicznych na kształt aktywów spółki,
4 monitorowanie realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych,
5 ocena działań dotyczących dysponowania istotnymi aktywami spółki,
6 opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

Szczegółowy opis działalności Komitetu Strategii w minionym roku obrotowym zamieszczany jest w Sprawozdaniu z działalności Komitetu Strategii, stanowiącym załącznik do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej składanego corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz publikowanym na stronie internetowej spółki.