Kompetencje

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

7 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON dokonało zmian Statutu spółki mających na celu zaktualizowanie zakresu działania i podziału kompetencji pomiędzy statutowymi organami korporacyjnymi TAURON, tj. Radą Nadzorczą i Zarządem, jak również uporządkowanie treści Statutu oraz jego dostosowanie do bieżących potrzeb spółki.

Postanowieniem z 15 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu ww. zmian Statutu spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności sprawy wymienione w poniższej tabeli.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Lp.Sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej
 według stanu na
31 grudnia 2013 r.
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 R.
  Kompetencje opiniodawcze
1 ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, o ile jest ono sporządzane, ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, o ile jest ono sporządzane,
2 ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3 składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
4 sporządzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego spółki, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego spółki dokonanego w danym roku obrotowym w innych podmiotach prawa handlowego, sporządzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego spółki, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego spółki dokonanego w danym roku obrotowym w innych podmiotach prawa handlowego,
5 opiniowanie planów wieloletnich oraz strategii spółki i Grupy, opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy,
6 opiniowanie i zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej, opiniowanie i zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
7 opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz kwartalnych raportów z jego realizacji. opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji.
  Kompetencje stanowiące
1 wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy,
2 określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu rzeczowo-finansowego spółki i Grupy,
3 przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu spółki, przygotowanego przez Zarząd spółki, przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu spółki, przygotowanego przez Zarząd spółki,
4 zatwierdzanie regulaminu Zarządu, zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5 zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki,
6 nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub
o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych, w użytkowaniu wieczystym nabywanych od spółek Grupy,
7 nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez spółki Grupy, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR, w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez spółki Grupy oraz innych składników aktywów trwałych nabywanych od spółek Grupy, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR,
8 rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem
w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych, w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, a także innych składników aktywów trwałych, które w wyniku rozporządzania zostaną zbyte lub obciążone na rzecz spółek Grupy,
9 zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych, zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych,
10 wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych, wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych,
11 wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
12 objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych niż spółki Grupy spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,
13 zbycie akcji lub udziałów, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem: zbycie akcji lub udziałów, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w złotych, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem:
a) zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym, a) zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10 proc. udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10 proc. udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
  c) zbywania akcji lub udziałów na rzecz spółek Grupy,
14 udzielanie zgody na tworzenie oddziałów spółki za granicą, udzielanie zgody na tworzenie oddziałów spółki za granicą,
15 określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których spółka posiada ponad 50 proc.akcji lub udziałów, w następujących sprawach: określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których spółka posiada ponad 50 proc.akcji lub udziałów, w następujących sprawach:
a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 5 000 000 EUR w złotych, a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 5 000 000 EUR w złotych,
b) rozwiązania i likwidacji spółki. b) rozwiązania i likwidacji spółki.
  Kompetencje Rady Nadzorczej spółki dotyczące Zarządu 
1 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2 ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki, ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki,
3 zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
4 delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie im wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez oddelegowanego jako członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu oddelegowania do czasowego sprawowania czynności członka Zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady Nadzorczej został oddelegowany, delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie im wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez oddelegowanego jako członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu oddelegowania do czasowego sprawowania czynności członka Zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady Nadzorczej został oddelegowany,
5 przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu,
6 przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w spółce, i zawieranie umowy o sprawowanie zarządu w spółce, przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w spółce, i zawieranie umowy o sprawowanie zarządu w spółce,
7 udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
  Pozostałe kompetencje Rady Nadzorczej spółki
1 sporządzanie sprawozdań z nadzoru realizacji przez Zarząd inwestycji, w tym zakupu aktywów trwałych, sporządzanie sprawozdań z nadzoru realizacji przez Zarząd inwestycji, w tym zakupu aktywów trwałych,
a w szczególności opiniowanie prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z tym związanych, a w szczególności opiniowanie prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z tym związanych,
2 uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej.