Skład osobowy

III kadencja Zarządu rozpoczęła swój bieg 6 maja 2011 r., tj. w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu II kadencji, tj. za rok obrotowy 2010. Zgodnie ze Statutem spółki jest to kadencja wspólna i wynosi trzy lata.

Skład osobowy Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.:
  1. Dariusz Lubera - prezes Zarządu odpowiedzialny za pion prezesa Zarządu,
  2. Joanna Schmid - wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za pion wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,
  3. Dariusz Stolarczyk - wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion wiceprezesa Zarządu ds. Korporacji,
  4. Krzysztof Zawadzki - wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.
Zmiany w składzie osobowym Zarządu

W 2013 r. nie dokonano zmian w składzie Zarządu spółki.

Skład osobowy Zarządu według stanu na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2013 r.:
  1. Dariusz Lubera - prezes Zarządu odpowiedzialny za pion prezesa Zarządu,
  2. Joanna Schmid - wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za pion wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,
  3. Dariusz Stolarczyk - wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych,
  4. Krzysztof Zawadzki - wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
  5. Aleksander Grad - członek Rady Nadzorczej, delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion wiceprezesa Zarządu ds. Korporacji.