Wynagrodzenia

Wynagrodzenie osób zarządzających

Łączna kwota wynagrodzeń, rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych w pieniądzu, w naturze lub jakiejkolwiek innej formie, wypłaconych przez spółkę członkom Zarządu za 2013 r. wyniosła 7 113 tys. zł. Jako łączną kwotę wypłaconych lub należnych wynagrodzeń i nagród za 2013 r. podano wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych lub należnych w okresie od stycznia do grudnia 2013 r.

Model wynagradzania członków Zarządu obejmuje dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia składający się z części stałej (miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) oraz z części zmiennej zależnej od spełnienia określonych kryteriów wynikowych (realizacji stawianych do wykonania zadań).

Członkowie Zarządu spółki nie są objęci programem premiowym opartym na kapitale spółki, jak również nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych Grupy TAURON.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Zarządu spółki za 2013 r. w podziale na składniki.

Wynagrodzenie członków Zarządu spółki za 2013 r. w podziale na składniki (dane w tys. zł)

Lp.Nazwisko i imięOkres pełnienia funkcji w 2013 r.Wynagrodzenie*Wynagrodzenie premiowe*Pozostałe korzyści*Razem
1 Dariusz Lubera od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 190 525 204 1 919
2 Joanna Schmid od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 900 428 135 1 463
3 Dariusz Stolarczyk od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 076 495 194 1 765
4 Krzysztof Zawadzki od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 080 495 150 1 725
  Suma   4 246 1 943 683 6 872

* Bez narzutów

Powiększ