Zasady działania

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 3/5 składu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

Zarząd spółki składa się z jednej do sześciu osób, w tym prezesa i wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając funkcje prezesa i wiceprezesów. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

Zarząd spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, postanowień Statutu spółki oraz postanowień Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, który jest dostępny na stronie internetowej spółki. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Zarządu kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach.

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego wiceprezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są również na wniosek większości wiceprezesów Zarządu, jak również przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbywają się w siedzibie spółki, w terminie ustalonym przez zwołującego posiedzenie. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się poza siedzibą spółki. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego wiceprezes Zarządu.

Zarząd głosuje w sposób jawny. Wynik głosowania odnotowywany jest w protokole posiedzenia. Prezes Zarządu zarządza głosowanie tajne na wniosek któregokolwiek z wiceprezesów Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności 3/5 składu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w powyższych trybach zarządza prezes Zarządu lub wskazany przez niego wiceprezes Zarządu, określając termin końcowy dla oddania głosu przez członków Zarządu. Dopuszczalne jest złożenie zdania odrębnego. Odnotowywane jest ono w protokole wraz z uzasadnieniem. Decyzje Zarządu, będące postanowieniami w sprawach bieżących, niewymagających podjęcia uchwały, są odnotowywane wyłącznie w protokole.

W sytuacji, gdy wiceprezesów Zarządu jest mniej niż przewidzianych pionów, wiceprezesi Zarządu mogą łączyć pełnienie obowiązków w zakresie dwóch pionów bądź dokonać innego podziału kompetencji, niesprzecznego z przyporządkowaniem kompetencji dokonanym przez Radę Nadzorczą.

Do zakresu działania prezesa Zarządu należą kompetencje w zakresie obszarów działania jednostek organizacyjnych należących do pionu prezesa Zarządu, odpowiednio do schematu struktury organizacyjnej spółki. Do zakresu działania wiceprezesów Zarządu należą kompetencje w zakresie obszarów działania jednostek organizacyjnych należących do pionów wiceprezesów Zarządu, odpowiednio do schematu struktury organizacyjnej spółki.