CSR

W 2013 r. wydano pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, w którym przedstawione zostały zobowiązania Grupy TAURON wynikające ze strategii zrównoważonego rozwoju oraz dane podsumowujące 2012 rok.

Grupa TAURON jest podmiotem społecznie odpowiedzialnym i nie pozostaje obojętna na potrzeby otoczenia. Dąży do tego, by łączyć etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej z efektywnością biznesową. W związku z tym angażuje się w akcje prowadzone przez organizacje działające na rzecz społeczeństwa oraz podejmuje własne inicjatywy.

Wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały określone w dokumencie „Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu czyli strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2020”.

Strategia zrównoważonego rozwoju wskazuje dwa kierunki wiodące:

> zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,

> zorientowanie na klienta.

Określono także trzy kierunki wspierające: zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji, ochrona środowiska w łańcuchu wartości oraz zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym.

W 2013 r. wydano pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, w którym przedstawione zostały zobowiązania Grupy TAURON wynikające ze strategii zrównoważonego rozwoju oraz dane podsumowujące 2012 rok. Raport został poddany zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora. Spółka została również poddana audytowi w związku z przystąpieniem do RESPECT Index - indeksu, do którego zaliczane są spółki giełdowe działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W rezultacie od grudnia 2013 r. TAURON Polska Energia znalazła się w gronie spółek notowanych w tym indeksie.

Jednym z kierunków strategii zrównoważonego rozwoju jest zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym. Cele w tym obszarze realizowane są między innymi poprzez działalność Fundacji TAURON, która pozwala na efektywną realizację zadań w zakresie troski o bezpieczeństwo społeczności lokalnych i działań na rzecz dobra publicznego.

W 2013 r. Fundacja TAURON i spółka zrealizowały, w oparciu o wolontariat pracowniczy, kolejną edycję akcji „Domy Pozytywnej Energii” skierowanej do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, której głównym celem jest poprawienie warunków życia dzieci z domów dziecka. Akcja objęła swym zasięgiem wszystkie placówki na terenie działania Grupy. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem - wzięło w nim udział 87 placówek, mających w sumie niemal 3 000 podopiecznych.

W 2013 r. Fundacja kontynuowała także projekt „Bohaterowie z dnia na dzień”, którego celem jest budowanie świadomości na temat dawstwa oraz zwiększanie liczby potencjalnych dawców szpiku kostnego. Wolontariusze Fundacji TAURON zorganizowali kilkanaście akcji informacyjnych oraz dni dawcy szpiku kostnego w spółkach Grupy TAURON i podczas wydarzeń sponsorowanych przez TAURON, w wyniku których zarejestrowanych zostało ponad 2 300 potencjalnych dawców.

Grupa TAURON, działając na obszarze południowej Polski, wspiera wiele projektów ważnych dla mieszkańców regionów Górnego i Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Małopolski i Podkarpacia. TAURON, jako partner strategiczny, prowadzi między innymi współpracę z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, której celem jest wzrost poziomu bezpieczeństwa w górach.

Na uwagę zasługują także działania spółek Grupy. W 2013 r. była kontynuowana kampania „Bezpieczniki TAURONA”. Kampania realizowana przez spółkę TAURON Sprzedaż była poświęcona podnoszeniu świadomości klientów na temat rynku energii, a jej głównym celem była ochrona przed działaniami nieuczciwych sprzedawców. Z kolei część projektu poświęconą edukacji dzieci i młodzieży prowadziła spółka TAURON Dystrybucja, ucząc zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej.

TAURON jest również sygnatariuszem deklaracji podpisanej w dniu 17 czerwca 2009 r. podczas ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Odpowiedzialna Energia”, zawierającej zasady zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce. W 2013 r. spółka dołączyła też do sygnatariuszy „Deklaracji biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”, zobowiązując się tym samym do zaangażowania w realizację celów strategicznych „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.