Struktura Grupy

Spółka TAURON Polska Energia SA powstała 6 grudnia 2006 r. Jako podmiot dominujący pełni funkcję konsolidującą i zarządczą w Grupie TAURON. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy TAURON Polska Energia SA na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 8 762 746 970 zł i dzielił się na 1 752 549 394 akcje o wartości nominalnej 5 zł każda.

Struktura organizacyjna Grupy TAURON SA wg stanu na 31.12.2013 r.

Rys. Struktura organizacyjna Grupy TAURON SA wg stanu na 31.12.2013 r.