List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Mimo gorszej kondycji polskiej gospodarki, nasi akcjonariusze, jak co roku, mogli liczyć na dywidendę. W 2013 roku spółka przeznaczyła na ten cel 350 mln zł, co oznacza dywidendę w wysokości 0,20 zł na jedną akcję.

Szanowni Państwo,

Dariusz LuberaZ przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy TAURON, w którym zamieściliśmy przegląd najważniejszych wydarzeń z życia Grupy oraz wyniki finansowe osiągnięte w 2013 roku. Ubiegły rok był znacznie trudniejszy dla sektora energetycznego niż rok 2012 ze względu na wolniejszy wzrost gospodarczy oraz niesprzyjającą sytuację rynkową. Słabsza koniunktura przełożyła się przede wszystkim na niewielki, zaledwie 0,6-proc. wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz dalszy spadek jej cen.

W tej niekorzystnej sytuacji rynkowej wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę TAURON można uznać za satysfakcjonujące i znacznie lepsze od oczekiwanych. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 19,1 mld zł. Były one niższe niż raportowane za 2012 rok o ponad 20 proc., jednak spadek wynika przede wszystkim ze zmiany modelu handlu energią elektryczną wyprodukowaną w ramach Grupy. W 2012 roku większość energii sprzedawano przez giełdę, natomiast w 2013 roku nastąpiło ograniczenie sprzedaży energii poza Grupę na rzecz sprzedaży dokonywanej bezpośrednio pomiędzy spółkami Grupy, która podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu.

Raportowana EBITDA w 2013 roku wyniosła 3,66 mld zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, takich jak odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych i kolorowych certyfikatów oraz rezerwa na brakujące uprawnienia do emisji CO2, wartość porównywalna EBITDA wyniosłaby ponad 4,2 mld zł, co oznacza około 30-proc. wzrost rok do roku.

Raportowany zysk netto ukształtował się na poziomie 1,35 mld zł (spadek o 13,2 proc. rok do roku), natomiast zysk netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych osiągnął poziom 1,94 mld zł, czyli o 25 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Mimo gorszej kondycji polskiej gospodarki, nasi akcjonariusze, jak co roku, mogli liczyć na dywidendę. W 2013 roku spółka przeznaczyła na ten cel 350 mln zł, co oznacza dywidendę w wysokości 0,20 zł na jedną akcję.

Działania, które podejmowaliśmy w 2013 roku, były nakierowane przede wszystkim na perspektywiczny wzrost wartości Grupy oraz satysfakcję naszych klientów. Wśród najważniejszych działań, mających na celu wzrost wartości firmy, należy wymienić inwestycje w nowe moce wytwórcze, w tym w odnawialnych źródłach energii, oraz dalszą modernizację istniejących aktywów dystrybucyjnych i wytwórczych. Nowe projekty to także odpowiedź na regulacje związane z restrykcyjną polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz konieczność realizacji ambitnych celów dotyczących redukcji emisji CO2 i zwiększenia udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W minionym roku oddaliśmy do eksploatacji farmy wiatrowe Marszewo (82 MW) i Wicko (40 MW), co oznacza, że obecnie w ramach Grupy TAURON funkcjonują cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 183 MW. Ponadto zakończyliśmy budowę dwóch bloków biomasowych w Tychach (40 MW) i Stalowej Woli (20 MW), co razem z oddanym w 2012 roku blokiem o mocy 50 MW w Jaworznie daje łącznie 110 MW mocy opalanych biomasą. W połowie 2013 roku oddaliśmy do użytkowania nowoczesny blok ciepłowniczy w Elektrociepłowni Bielsko-Biała o mocy 50 MWe/106 MWt, którego sprawność wynosi 91 proc., a emisja dwutlenku węgla jest niższa o 25 proc. w porównaniu z parametrami zastępowanej jednostki. W 2013 roku kontynuowaliśmy również prace na budowie bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli o mocy 450MWe/240 MWt, dodatkowo podjęte zostały decyzje korporacyjne w sprawie realizacji bliźniaczej jednostki opalanej gazem w Elektrowni Łagisza.

Program inwestycyjny, który w 2013 roku zamknął się kwotą ok. 3,8 mld zł, jest zakrojony na szeroką skalę, dlatego też priorytetowym elementem jest zapewnienie odpowiedniego i bezpiecznego poziomu finansowania inwestycji rozwojowych. Nasze potrzeby w zakresie finansowania zabezpieczyliśmy podpisując z bankami umowy na emisję obligacji korporacyjnych do wartości 6 mld zł, a konserwatywne podejście do finansowania długiem oznacza, że wskaźniki poziomu zadłużenia Grupy pozostają i pozostaną w przyszłości na bezpiecznym poziomie.

Osiągnięcie dobrych wyników finansowych w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i rynkowym było możliwe dzięki efektywnemu zarządzaniu i elastycznemu podejściu do zmieniających się warunków, a także skutecznej realizacji strategii. Jednym z jej elementów była i jest restrykcyjna polityka dotycząca ograniczania kosztów. Zakończony sukcesem plan redukcji kosztów operacyjnych w latach 2010-2012 (miliard złotych oszczędności) zastąpiliśmy kolejnym na lata 2013-2015, który powinien przynieść blisko 900 mln zł skumulowanych oszczędności. W samym 2013 roku udało się osiągnąć 320 mln zł oszczędności z tytułu poprawy efektywności operacyjnej.

2013 rok to czas dalszego porządkowania struktury Grupy Kapitałowej w celu zapewnienia pełnej spójności organizacyjno-operacyjnej. Nastąpiło połączenie TAURON Polska Energia z PKE Broker, TAURON Obsługa Klienta z TAURON Obsługa Klienta GZE, a także połączenie TAURON Serwis GZE z Przedsiębiorstwem Usług Elektroenergetycznych. W ramach budowy obszaru Ciepło z TAURON Wytwarzanie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Wytwarzania Katowice przeniesiono do TAURON Ciepło. Pod koniec 2013 roku TAURON Polska Energia nabył 47-proc. pakiet akcji Południowego Koncernu Węglowego (aktualnie TAURON Wydobycie), co obecnie daje nam 100-proc. kontrolę nad tą spółką.

Działania skierowane na budowanie i utrzymanie dobrych relacji z klientami były skoncentrowane na rozwoju portfela produktów, usprawnianiu kanałów obsługi klienta oraz licznych akcjach promocyjnych i edukacyjnych. Pozwoliło nam to utrzymać pozycję lidera na coraz bardziej konkurencyjnym rynku sprzedaży energii elektrycznej. Rozbudowa kompetencji w obszarze sprzedaży pomoże Grupie TAURON skutecznie przygotować się na pełne uwolnienie rynku energii.

Warto w tym miejscu wspomnieć także o notowaniach akcji TAURON Polska Energia SA na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozytywną informacją jest włączenie akcji TAURON do RESPECT Index, w skład którego wchodzą firmy zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a ich atrakcyjność inwestycyjna mierzona jest m.in. jakością raportowania, poziomem relacji inwestorskich oraz wysokimi standardami w zakresie ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wierzymy, że rok 2104 okaże się lepszy pod względem koniunktury gospodarczej niż rok 2013, a otoczenie rynkowe będzie bardziej stabilne niż dotychczas. Niemniej jednak musimy pamiętać o kolejnych wyzwaniach dla branży energetycznej – nadal czekamy na regulacje prawne dotyczące wsparcia odnawialnych źródeł energii. Ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza dla wyników segmentu Wytwarzanie, będą niższe o ok. 20 proc. rok do roku ceny sprzedaży energii elektrycznej. Chciałbym jednak zapewnić naszych akcjonariuszy, że Zarząd TAURON Polska Energia SA dołoży wszelkich starań, aby nawet na trudnym rynku osiągnąć jak najlepsze wyniki.

W imieniu Zarządu chciałbym podziękować naszym akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz pracownikom za ich zaangażowanie w realizację celów strategicznych i umacnianie pozycji rynkowej Grupy TAURON.

Dariusz Lubera
Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia SA